హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, August 26, 2012

సాంఖ్యాక యంత్రములు-1.సర్వకార్యసిద్ధియంత్రము


సాంఖ్యాక యంత్రములు
1.సర్వకార్యసిద్ధియంత్రము
8 15 2 7
6 3 12 11
14 9 8 1
4 5 10 1
        ఓం హ్రీం  హ్రసః

         ఈ  గడిలో మీ కోరిక వ్రాయాలి

:మరిన్ని వివరములకు సంప్రదింపుడు:
సెల్ : 9966455872

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...