హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, July 04, 2012

4. గణేశ పంచరత్న స్తోత్రము


4. గణేశ పంచరత్న స్తోత్రము

ఇక్కడికి గెంతు: పేజీకి సంబంధించిన లింకులు, అన్వేషణ ఆదిశంకరాచార్యులు విరచించిన శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం

ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తి సాధకం
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం || 1 ||

నతేరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం

నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాప దుద్ధరం
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం || 2 ||

సమస్తలోక శంకరం నిరస్త దైత్యకుంజరం

దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్ర మక్షరం
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం
మనస్కరం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్వరం || 3 ||

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం

పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వచర్వణం
ప్రపంచ నాశభీషణం ధనంజయాది భూషణం
కపోలదానవారణం భజే పురాణ వారణం || 4 ||

నితాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్మజం

అచింత్యరూప మంతహీనమంతరాయ కృంతనం
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం || 5 ||

ఫలశ్రుతి:

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోన్వహం

ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృదిస్మరన్ గణేశరమ్


అరోగతాం అదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం


సమాహితాయురష్టభూతిమభ్యుపైతి సోచిరాత్


ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచితం గణేశ పంచరత్నం సంపూర్ణం.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...