హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, July 03, 2012

3.గణేశాష్టకం

3.గణేశాష్టకం
యతో నంతశక్తే రనంతాశ్చ జీవా
యతో నిర్గుణా దప్రమేయా గుణాస్తే
యతో భాతిసర్వం త్రిధా బేధ భిన్నం
సదా తం గణేశం నమామో భజామః. 1
యతాశ్చావిరాసీజ్జహత్సర్వమే తత్తథా –
బ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా
తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః
సహ్డా తం గణేశ నమామో భజామః. // 2
యతో వహ్నిభానూ భవో భూర్జలం చ
యతః సాగరాశ్చంద్రమా వ్యోమ వాయుః //
యతః స్థావరా జంగమావృక్ష సంఘాః
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 3
యతో దానవాః కిన్నరా యక్ష సంఘా
యతాశ్చారణ వారణాః శ్వాపదాశ్చ //
యతః పక్షికీటా యతో వీరుధశ్చ
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 4
యతో బుద్ధిరజ్ఞాననాశో ముముక్షోర్యతః
సంపదో భక్త సంతోషికాః స్యుః //
యతో విఘ్ననాశో యతః కార్యసిద్ధిః
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 5
యతః పుత్రసంపద్యతో వాంచితార్థో
యతో భక్త విఘ్నాస్తథా నేకరూపాః //
యతః శోకమోహౌ యతః కామ ఏవ
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 6
యతో నంతశక్తి స్స శేషో బభూవ
ధరాధరణే నేకరూపే చ శక్తః
యతో నేకధా స్వర్గలోకా హి నానా
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 7
యేత వేద వాచో వికుంఠా మనోభిః
సదా నేతి నేతీతి యత్తాగృణంతి //
పరబ్రహ్మరూపం చిదానంద భూతం
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 8
శ్రీ గణేశ ఉవాచ :
పునరూచే గణాధిశః స్తోత్రమేతత్ప ఠేన్నరః /
త్రిసంధ్యం త్రిదినం తస్య సర్వకార్యం భవిష్యతి /
యో జపే ద్యష్టదివసం శ్లోకాష్టకమిదం శుభమ్ /
అష్టవారం చతుర్ధ్యాం తుసో ష్టసిద్ధి రవాప్నుయాత్ /
యః పఠేన్మాస మాత్రం తు దశవారం దినేదినే /
స మోచ యే ద్బంధగతం రాజవధ్యం న సంశయః /
విద్యాకామో లభేద్విద్యామ్ పుత్రార్థీపుత్ర మాప్నుయాత్ /
వాంఛితాల్లభతే సర్వానేక వింశతి వారతః /
యో జపేత్పరయా భక్త్యా గజానన పరో నరః /
ఏవముక్త్వా తతో దేవశ్చాంతర్ధానం గతః ప్రభుః /

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా శ్రీ గణేశాష్టకం సంపూర్ణమ్.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...