హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, June 05, 2012

శ్రీ దుర్గా యంత్రం


                                                    శ్రీ దుర్గా యంత్రం
శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం

శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయంlinkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...