హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, May 28, 2012

లఘు గాయిత్రి , బృహద్గాయిత్రి యంత్ర మంత్రములు

లఘు గాయిత్రి , బృహద్గాయిత్రి  యంత్ర మంత్రములు
శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం
ఈ యంత్ర మహిమచే ఙ్ఞాపక శక్తి సంపద బ్రహ్మ  ఙ్ఞానం కలుగును. యంత్రాది దేవత అయిన గాయిత్రి మాతను ఫల పత్ర పుష్పాదులచే పూజించి మూల మంత్రమును ప్రతి నిత్యము యధా శక్తి గా జపించవలెను. పాప క్షయము కలిగి పరమ మోక్షమును పొందెదరు.
 మూల మంత్రము : - ఓం భూర్బువస్సుః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్||
శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం
బృహద్గాయత్రీ మూల మంత్రం :-   ఓం భూర్బువస్సుః ఓం తత్సవితు బ్రహ్మణే నమః వరేణ్యం విష్ణవే నమః ధియోయోనః సదాశివాయ నమః ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే నమః  - ఈ మూల మంత్రమును యధా శక్తి గా జపించు వారలకు సంతాన ప్రాప్తి ఐశ్వర్యాభి వృద్ధి , యశస్సు , ముక్తి లభించును.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...