హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, May 01, 2012

శతగాయత్రి-మంత్రావళి


శతగాయత్రి-మంత్రావళి
                         -: బ్రహ్మ గాయత్రి :- 

1. వేదాత్మనాయ విద్మహే హిరణ్య గర్భాయ ధీమహి తన్నో బ్రహ్మః ప్రచోదయాత్.//

2. తత్పురుషాయ విద్మహే చతుర్ముఖాయ ధీమహి తన్నో బ్రహ్మః ప్రచోదయాత్.//

3. సురారాధ్యాయ విద్మహే వేదాత్మనాయ ధీమహి తన్నో బ్రహ్మః ప్రచోదయాత్. // 
  
                        -: విష్ణు గాయత్రి :-  

4. నారాయణాయ  విద్మహే వాసుదేవాయ  ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్  //  

5. లక్ష్మీనాధాయ   విద్మహే చక్రధరాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్//
 
6. దామోదరాయ   విద్మహే చతుర్భుజాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ //
      
                                               -: శివ గాయత్రి :-

7. శివోత్తమాయ విద్మహే మహోత్తమాయ ధీమహి తన్నశ్శివః ప్రచోదయాత్ //  

8. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నోరుద్రః ప్రచోదయాత్.//

9.  సదాశివాయ  విద్మహే జటాధరాయ ధీమహి తన్నోరుద్రః  ప్రచోదయాత్//

10. పంచవక్త్రాయ  విద్మహే అతిశుద్ధాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః  ప్రచోదయాత్ //
 
11. గౌరీనాధాయ  విద్మహే సదాశివాయ ధీమహి తన్నశ్శివః   ప్రచోదయాత్ //

12. తన్మహేశాయ విద్మహే వాగ్విశుద్ధాయ ధీమహి తన్నశ్శివః ప్రచోదయాత్ // 

                              -: వృషభ గాయత్రి :-      

13. తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో నందిః ప్రచోదయాత్.//
 
14. తీష్ణశృంగా విద్మహే వేదపాదాయ ధీమహి తన్నో నందిః  ప్రచోదయాత్.//
     
                      -: చండీశ్వర గాయత్రి :-   

15. ద్వారస్థితాయ విద్మహే శివభక్తాయ ధీమహి తన్నశ్చండః ప్రచోదయాత్.//

16. చండీశ్వరాయ విద్మహే శివభక్తాయ ధీమహి తన్నశ్చండః ప్రచోదయాత్.//  
                                                                       

                     -: భృంగేశ్వర గాయత్రి :-   

17. భృంగేశ్వరాయ విద్మహే శుష్కదేహాయ ధీమహి తన్నోభృంగి ప్రచోదయాత్.//
                               
                             -: వీరభద్ర గాయత్రి :- 

18. కాలవర్ణాయ విద్మహే మహాకోపాయ ధీమహి తన్నోభద్రః ప్రచోదయాత్.// 

19. చండకోపాయ  విద్మహే వీరభద్రాయ ధీమహి తన్నోభద్రః ప్రచోదయాత్.//

20. ఈశపుత్రాయ విద్మహే మహాతపాయ ధీమహి తన్నోభద్రః ప్రచోదయాత్.//                                                

                          -:  శిఖరగాయత్రి :- 
   
21. శీర్ష్యరూపాయ విద్మహే శిఖరేశాయ  ధీమహి తన్న స్థూపః   ప్రచోదయాత్.//

                           -: ధ్వజగాయత్రి :- 
 
22. ప్రాణరూపాయ విద్మహే త్రిమేఖలాయ    ధీమహి తన్నోధ్వజః ప్రచోదయాత్.//  
                       
                           -: దత్త గాయత్రి :-    
23. దిగంబరాయ విద్మహే అవధూతాయ   ధీమహి తన్నో దత్తః ప్రచోదయాత్.//                                                                                                                                                                                      
                  -: శాస్త [అయ్యప్ప] గాయత్రి :- 

 24.భూతనాధాయ   విద్మహే మహాదేవాయ   ధీమహి తన్నశ్శాస్తా ప్రచోదయాత్.//      
 
                        -: సుదర్శన గాయత్రి :- 
   
25. సుదర్శనాయ   విద్మహే జ్వాలాచక్రాయ   ధీమహి తన్నశ్చక్రఃప్రచోదయాత్.//                        


26. సుదర్శనాయ   విద్మహే యతిరాజాయ   ధీమహి తన్నశ్చక్రఃప్రచోదయాత్.//                                             
      

                       -: మత్స్య గాయత్రి :-

27. జలచరాయ    విద్మహే మహామీనాయ   ధీమహి తన్నోమత్స్యః     ప్రచోదయాత్.//                  

                         -: కూర్మ గాయత్రి :-

28. కచ్చపేశాయ    విద్మహే మహాబలాయ   ధీమహి తన్నోకూర్మ:      ప్రచోదయాత్.//    

                   -: వాస్తుపురుష  గాయత్రి :-

29. వాస్తునాధాయ    విద్మహే చతుర్బుజాయ   ధీమహి తన్నో వాస్తుః     ప్రచోదయాత్.//  


                     -: శ్రీ గణపతి  గాయత్రి :-

30. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ   ధీమహి తన్నో విఘ్నః    ప్రచోదయాత్.//  
31. ఆఖుధ్వజాయ విద్మహే వక్రతుండాయ  ధీమహి తన్నో విఘ్నః    ప్రచోదయాత్.//

                      -: శ్రీ కృష్ణ గాయత్రి :-

32. దామోదరాయ విద్మహే వాసుదేవాయ  ధీమహి తన్నో కృష్ణః  ప్రచోదయాత్.//


33. గోపాలకాయ విద్మహే గోపీ ప్రియాయ  ధీమహి తన్నో కృష్ణః  ప్రచోదయాత్.//


34. వాసుదేవాయ విద్మహే రాధాప్రియాయ  ధీమహి తన్నో కృష్ణః  ప్రచోదయాత్.//

                         -: శ్రీ రామ గాయత్రి :-

35. దాశరధాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ  ధీమహి తన్నో రామః ప్రచోదయాత్.//


36. ధర్మ రూపాయ విద్మహే  సత్యవ్రతాయ  ధీమహి తన్నో రామః ప్రచోదయాత్.//

                   -: శ్రీ ఆంజనేయ గాయత్రి :-


37. ఆంజనేయాయ విద్మహే  మహాబలాయ  ధీమహి తన్నో  కపిః  ప్రచోదయాత్.//


38. పవనాత్మజాయ విద్మహే  రామభక్తాయ  ధీమహి తన్నో  కపిః  ప్రచోదయాత్.//

                  -: శ్రీ హయగ్రీవ గాయత్రి :-


39. వాగీశ్వరాయ విద్మహే  హయగ్రీవాయ  ధీమహి తన్నో హగ్ం సహః ప్రచోదయాత్.//


                   -: శ్రీ స్కంద గాయత్రి :-

40. తత్పురుషాయ విద్మహే  మహాసేనాయ  ధీమహి తన్నో స్కందః  ప్రచోదయాత్.//

41. తత్పురుషాయ విద్మహే  శిఖిధ్వజాయ  ధీమహి తన్నో స్కందః  ప్రచోదయాత్.//


42. షడాననాయ విద్మహే శక్తిహస్తాయ ధీమహి తన్నో స్కందః  ప్రచోదయాత్.//

                 -: శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య గాయత్రి :-

43. భుజగేశాయ విద్మహే ఉరగేశాయ ధీమహి తన్నో నాగః  ప్రచోదయాత్.//


44. కార్తికేయాయ విద్మహే వల్లీనాధాయ ధీమహి తన్నో నాగః ప్రచోదయాత్.//

                     -: శ్రీ గరుడ గాయత్రి :-

45. తత్పురుషాయ విద్మహే  సువర్ణపక్షాయ  ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్.//


                      -: శ్రీ అనంత గాయత్రి :-

46.  అనంతేశాయ విద్మహే మహాభోగాయ  ధీమహి తన్నో  నంతః ప్రచోదయాత్.//

             -: శ్రీ ఇంద్రాద్యష్టదిక్పాలక గాయత్రి :-

47.   దేవరాజాయ విద్మహే వజ్రహస్తాయ ధీమహి తన్నో   ఇంద్రః    ప్రచోదయాత్.//

48. వైశ్వానరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి తన్నో   అగ్నిః   ప్రచోదయాత్.//

49. కాలరూపాయ విద్మహే దండధరాయ ధీమహి తన్నో   యమః ప్రచోదయాత్.//

50. ఖడ్గాయుధాయ విద్మహే కోణ స్థితాయ ధీమహి తన్నో   నిఋతిః ప్రచోదయాత్.//


51. జలాధిపాయ  విద్మహే తీర్థరాజాయ ధీమహి తన్నో  పాశిన్  ప్రచోదయాత్.//

52. ధ్వజహస్తయ విద్మహే ప్రాణాధిపాయ   ధీమహి తన్నో  వాయుః ప్రచోదయాత్.//

53. శంఖ హస్తయ విద్మహే  నిధీశ్వరాయ  ధీమహి తన్నో  సోమః ప్రచోదయాత్.//


54. శూలహస్తయ విద్మహే  మహాదేవాయ  ధీమహి తన్నో  ఈశః  ప్రచోదయాత్.//               -: శ్రీ ఆదిత్యాది నవగ్రహ గాయత్రి :-


55. భాస్కరాయ  విద్మహే  మహా ద్యుతికరాయ  ధీమహి తన్నో  ఆదిత్యః  ప్రచోదయాత్.//

56. అమృతేశాయ విద్మహే  రాత్రించరాయ  ధీమహి తన్న శ్చంద్రః  ప్రచోదయాత్.//

57. అంగారకాయ  విద్మహే  శక్తి హస్తాయ  ధీమహి తన్నో  కుజః  ప్రచోదయాత్.//

58. చంద్రసుతాయ విద్మహే  సౌమ్యగ్రహాయ  ధీమహి తన్నో బుధః  ప్రచోదయాత్.//

59. సురాచార్యాయ విద్మహే  దేవ పూజ్యాయ  ధీమహి తన్నో గురుః  ప్రచోదయాత్.//

60.  భార్గవాయ విద్మహే  దైత్యాచార్యాయ  ధీమహి తన్నో శుక్రః  ప్రచోదయాత్.//

61.  రవిసుతాయ  విద్మహే  మందగ్రహాయ  ధీమహి తన్నో శనిః  ప్రచోదయాత్.//

62. శీర్ష్యరూపాయ విద్మహే  వక్రఃపంథాయ  ధీమహి తన్నో రాహుః ప్రచోదయాత్.//

63. తమోగ్రహాయ విద్మహే  ధ్వజస్థితాయ ధీమహి తన్నో కేతుః  ప్రచోదయాత్.//


                   -: శ్రీ సాయినాథ  గాయత్రి :-

64. జ్ఞాన రూపాయ విద్మహే  అవధూతాయ  ధీమహి తన్నస్సాయీ ప్రచోదయాత్.//

                    -: శ్రీ వేంకటేశ్వర  గాయత్రి :-

65. శ్రీ నిలయాయ  విద్మహే  వేంకటేశాయ  ధీమహి తన్నోహరిః  ప్రచోదయాత్.//

                   -: శ్రీ నృసింహ   గాయత్రి :-

66. వజ్రనఖాయ  విద్మహే  తీష్ణదగ్ ష్ట్రాయ  ధీమహి తన్ః సింహః    ప్రచోదయాత్.//

                     -: శ్రీ లక్ష్మణ  గాయత్రి :-

67. రామానుజాయ  విద్మహే  దాశరధాయ   ధీమహి తన్ః శేషః   ప్రచోదయాత్.//

                    -: శ్రీ క్షేత్రపాల  గాయత్రి :-

68. క్షేత్రపాలాయ విద్మహే క్షేత్రస్థితాయ    ధీమహి తన్క్షేత్రః ప్రచోదయాత్.//

                       -: యంత్ర  గాయత్రి :-

69. యంత్రరాజాయ  విద్మహే మహాయంత్రాయ  ధీమహి తన్నోః యంత్రః ప్రచోదయాత్.//

                        -: మంత్ర  గాయత్రి :-

70. మంత్రరాజాయ  విద్మహే మహా మంత్రాయ  ధీమహి తన్నోః  మంత్రః ప్రచోదయాత్.//


                    -: శ్రీ సరస్వతీ  గాయత్రి :-

71. వాగ్దేవ్యైచ  విద్మహే  బ్రహ్మపత్న్యై చ  ధీమహి తన్నోవాణీః ప్రచోదయాత్.//                       -: శ్రీ లక్ష్మీ  గాయత్రి :-

72. మహాదేవ్యైచ విద్మహే  విష్ణుపత్న్యై చ  ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః    ప్రచోదయాత్.//


73. అమృతవాసిని  విద్మహే  పద్మలోచని  ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః    ప్రచోదయాత్.//


                     -: శ్రీ గౌరి  గాయత్రి :-
74. గణాంబికాయ   విద్మహే  మహాతపాయ  ధీమహి తన్నో గౌరీః ప్రచోదయాత్.//

75. మహా దేవ్యైచ   విద్మహే   రుద్ర పత్న్యై చ  ధీమహి తన్నో గౌరీః ప్రచోదయాత్.//

                     -: శ్యామలా  గాయత్రి :-

76. శుకప్రియాయ    విద్మహే  క్లీం కామేశ్వరి   ధీమహి తన్ః  శ్యామలా ప్రచోదయాత్.//

77.  మాతంగేశ్వరి    విద్మహే  కామేశ్వరీచ   ధీమహి తన్ః  క్లిన్నే ప్రచోదయాత్.//


                        -: భైరవ  గాయత్రి :-

78. త్రిపురాదేవి   విద్మహే  కామేశ్వరీచ   ధీమహి  తన్నో   భైరవీ ప్రచోదయాత్.//

                         -: శక్తి  గాయత్రి :-

79.  త్రిపురాదేవి   విద్మహే  సౌః శక్తీశ్వరి  ధీమహి  తన్ః  శక్తిః    ప్రచోదయాత్.//

              -: శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరీ గాయత్రి :-

80.  బాలారూపిణి   విద్మహే పరమేశ్వరి ధీమహి  తన్ః  కన్యా   ప్రచోదయాత్.//

81.  త్రిపురాదేవి   విద్మహే  కన్యారూపిణి  ధీమహి  తన్ః   కన్యా   ప్రచోదయాత్.//

                      -: శ్రీ బాలా గాయత్రి :-

82.  త్రిపురాదేవి   విద్మహే కామేశ్వరిచ   ధీమహి  తన్నో   బాలా ప్రచోదయాత్.//

                      -: శ్రీ సీతా గాయత్రి :-

83.  మహాదేవ్యైచ  విద్మహే  రామపత్న్యై చ ధీమహి  తన్నః సీతా ప్రచోదయాత్.//


                    -: శ్రీ దుర్గా గాయత్రి :-


84.  కాత్యాయనాయ  విద్మహే కన్యకుమారి  ధీమహి   తన్నో  దుర్గిః ప్రచోదయాత్.//

                 -: శ్రీ శూలినీ దుర్గా గాయత్రి  :-

85. జ్వాలామాలిని  విద్మహే మహాశూలిని   ధీమహి   తన్నో  దుర్గా ప్రచోదయాత్.//

                      -: శ్రీ ధరా  గాయత్రి :-

86. ధనుర్దరాయ   విద్మహే సర్వసిద్దించ   ధీమహి   తన్నో  ధరా ప్రచోదయాత్.//

                        -: శ్రీ హంస  గాయత్రి :-

87. హంసహంసాయ   విద్మహే పరమహంసాయ   ధీమహి   తన్నో  హంసః  ప్రచోదయాత్.//

                    -: శ్రీ ముక్తీశ్వరీ  గాయత్రి :-

88. త్రిపురాదేవి   విద్మహే ముక్తీశ్వరీ   ధీమహి  తన్నో   ముక్తిః ప్రచోదయాత్.//


                   -: శ్రీ గంగా దేవీ  గాయత్రి :-

89. త్రిపధగామినీ   విద్మహే  రుద్రపత్న్యై చ   ధీమహి  తన్నో   గంగా ప్రచోదయాత్.//


90. రుద్రపత్న్యై చ   విద్మహే సాగరగామిని   ధీమహి  తన్నో   గంగా ప్రచోదయాత్.//

            -: శ్రీ యమునా  గాయత్రి :-

91. యమునా దేవ్యైచ   విద్మహే తీర్థవాసిని   ధీమహి  తన్నో   యమునా ప్రచోదయాత్.//

    -:  శ్రీ  వారాహీ  గాయత్రి :-

92. వరాహముఖి  విద్మహే ఆంత్రాసనిచ  ధీమహి  తన్నో   వారాహీ ప్రచోదయాత్.//

       -:  శ్రీ  చాముండా  గాయత్రి :-

93. చాముండేశ్వరి   విద్మహే చక్రధారిణి  ధీమహి  తన్నః చాముండా    ప్రచోదయాత్.//

     -:  శ్రీ   వైష్ణవీ  గాయత్రి :-

94. చక్రధారిణి   విద్మహే వైష్ణవీ దేవి  ధీమహి  తన్నః శక్తిః   ప్రచోదయాత్.//

     -:  శ్రీ    నారసింహ   గాయత్రి :-

95. కరాళిణిచ   విద్మహే నారసింహ్యైచ  ధీమహి  తన్నః సింహేః   ప్రచోదయాత్.//

  -:  శ్రీ    బగాళా గాయత్రి :-

96.  మహాదేవ్యైచ  విద్మహే  బగళాముఖి  ధీమహి   తన్నో అస్త్రః    ప్రచోదయాత్.//

  -:    శ్రీ    సాంబ సదాశివ గాయత్రి :-

97.  సదాశివాయ  విద్మహే సమాస్రాక్షాయ  ధీమహి    తన్నః సాంబః    ప్రచోదయాత్.//

  -:    శ్రీ    సంతోషీ  గాయత్రి :-

98.  రూపాదేవీచ   విద్మహే శక్తిరూపిణి   ధీమహి    తన్స్తోషి    ప్రచోదయాత్.//

     -:  శ్రీ    లక్ష్మీ గణపతి  గాయత్రి :-

99.  తత్పురుషాయ విద్మహే  శక్తియుతాయ  ధీమహి తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్.//

100.  దశభుజాయ   విద్మహే  వల్లభేశాయ  ధీమహి తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్.//

గణేశ గాయత్రి – ఓం ఏకదంష్ట్రాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి, తన్నోదంతిః ప్రచోదయాత్. నృసింహ గాయత్రి – ఓం ఉగ్రనృసింహాయ విద్మహే వజ్రనఖాయ ధీమహి, తన్నోనృసింహః ప్రచోదయాత్.
విష్ణు గాయత్రి – ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోవిష్ణుః ప్రచోదయాత్.
శివ గాయత్రి – ఓం పంచవక్త్రాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి, తన్నోరుద్రః ప్రచోదయాత్
కృష్ణ గాయత్రి – ఓం దేవకీ నందనాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోకృష్ణః ప్రచోదయాత్.
రాధా గాయత్రి – ఓం వృషభానుజాయై విద్మహే కృష్ణ ప్రియాయై ధీమహి, తన్నోరాధా ప్రచోదయాత్.
లక్ష్మీ గాయత్రి – ఓం మహాలక్ష్మ్యేచ విద్మహే విష్ణుప్రియాయై ధీమహి, తన్నోలక్ష్మీః ప్రచోదయాత్.
అగ్ని గాయత్రి – ఓం మహా జ్వాలాయ విద్మహే అగ్నిదేవాయ ధీమహి, తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్.
ఇంద్ర గాయత్రి – ఓం సహస్ర నేత్రాయ విద్మహే వజ్రహస్తాయ ధీమహి, తన్నోఇంద్రః ప్రచోదయాత్.
సరస్వతీ గాయత్రి – ఓం సరస్వత్యై విద్మహే బ్రహ్మపుత్ర్యై ధీమహి, తన్నోదేవీ ప్రచోదయాత్.
దుర్గా గాయత్రి – ఓం గిరిజాయై విద్మహే శివప్రియాయై ధీమహి, తన్నోదుర్గా ప్రచోదయాత్.
హనుమద్గాయత్రి – ఓం అంజనీ సుతాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి, తన్నోమారుతిః ప్రచోదయాత్.
పృథ్వీ గాయత్రి – ఓం పృథ్వీదేవ్యై విద్మహే సహస్రమూర్త్యై ధీమహి, తన్నోపృథ్వీ ప్రచోదయాత్.
సూర్య గాయత్రి – ఓం భాస్కరాయ విద్మహే దివాకరాయ ధీమహి, తన్నోసూర్యః ప్రచోదయాత్.
రామ గాయత్రి – ఓం దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి, తన్నోరామః ప్రచోదయాత్.
సీతా గాయత్రి – ఓం జనక నందిన్యై విద్మహే భూమిజాయై ధీమహి, తన్నోసీతాః ప్రచోదయాత్.
చంద్ర గాయత్రి – ఓం క్షీర పుత్రాయ విద్మహే అమృతతత్త్వాయ ధీమహి, తన్నోశ్చంద్రః ప్రచోదయాత్.
యమ గాయత్రి – ఓం సూర్యపుత్రాయ విద్మహే మాహాకాలాయ ధీమహి, తన్నోయమః ప్రచోదయాత్.
బ్రహ్మ గాయత్రి – ఓం చతుర్ముఖాయ విద్మహే హంసారూఢాయ ధీమహి, తన్నోబ్రహ్మః ప్రచోదయాత్.
వరుణ గాయత్రి – ఓం జలబింబాయ విద్మహే నీల పురుషాయ ధీమహి, తన్నోవరుణః ప్రచోదయాత్.
నారాయణ గాయత్రి – ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోనారాయణః ప్రచోదయాత్.
హయగ్రీవ గాయత్రి – ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి, తన్నోహయగ్రీవః ప్రచోదయాత్.
హంస గాయత్రి – ఓం పరమహంసాయ విద్మహే మాహాహాంసాయ ధీమహి, తన్నోహంసః ప్రచోదయాత్.
తులసీ గాయత్రి – ఓం శ్రీతులస్యై విద్మహే విష్ణుప్రియాయై ధీమహి, తన్నో బృందాః ప్రచోదయాత్.
కామ గాయత్రి’ – ఓం కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి, తన్నోనంగః ప్రచోదయాత్.                                          సర్వే జనాః  స్సుఖినోభవంతు.


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...