హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, May 08, 2012

11.కౌళాచారం-నీలసరస్వతి-కామాఖ్యాతంత్రాలు


11.కౌళాచారం-నీలసరస్వతి-కామాఖ్యాతంత్రాలు 
Koulaachaaram - Neela Saraswathi - Kaamaakhyaa Tantram

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...