హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, April 14, 2016

రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమం శ్రీధరం విద్యాద్ద్వితీయం రఘునాయకం |
తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకం || ౧ ||

పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠమం జానకీపతిం |
సప్తమం వాసుదేవం చ శ్రీరామం చాష్టమం తథా || ౨ ||

నవమం జలదశ్యామం దశమం లక్ష్మణాగ్రజం |
ఏకాదశం చ గోవిందం ద్వాదశం సేతుబంధనం || ౩ ||

ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేఛ్రద్ధయాన్వితః |
అర్ధరాత్రే తు ద్వాదశ్యాం కుష్ఠదారిద్ర్యనాశనం || ౪ ||

అరణ్యే చైవ సంగ్రామే అగ్నౌ భయనివారణం |
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం గోహత్యాఽఽది నివారణం || ౫ ||

సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వారిష్టనివారణం |
గ్రహణే చ జలే స్థిత్వా నదీతీరే విశేషతః |
అశ్వమేధశతం పుణ్యం బ్రహ్మలోకే గమిష్యతి || ౬ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...