హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, April 13, 2015

13.ఆత్మబోధోపనిషత్

ఆత్మబోధోపనిషత్
 
శ్రీమన్ నారాయణాకారం అష్టాక్షర మహాశయం |
స్వమాత్రానుభవాత్ సిద్ధం ఆత్మబోధం హరి భజే ||
ఓం వాఙ్మే మనసీతి శాంతి: ||

ఓం ప్రత్యగానందం బ్రహ్మపురుషం ప్రణవస్వరూపం అకార ఉకార మకార ఇతి త్ర్యక్షరం
ప్రణవం తదేతదోమితి | యముక్త్వా ముచ్యతే యోగీ జన్మసంసార బంధనాత్ | ఓం నమో
నారాయణాయ శంఖ చక్ర గదాధరాయ తస్మాత్ ఓం నమో నారాయణేతి మంత్రోపాసకో వైకుంఠభవనం గమిష్యతి | అథ యదిదం బ్రహ్మపురం పుండరీకం తస్మాత్
తడితాభమాత్రం దీపవత్ ప్రకాశం ||

బ్రహ్మణ్యో దేవకీపుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదన: |
బ్రహ్మణ్య: పుండరీకాక్షో బ్రహ్మణ్యో విష్ణురచ్యుత: ||


సర్వభూత: తమేకం నారాయణం కారణపురుషం కారణం పరం బ్రహ్మోం |

 శోక మోహవినిర్ముక్తో విష్ణుం ధ్యాయన్న సీదతి | ద్వైతాద్వతం అభయం భవతి |
 మృత్యో: సమృత్యుం ఆప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి |
 హృత్పద్మ మధ్యే సర్వం యత్తత్ ప్రజ్ఞానే ప్రతిష్ఠితం |
 ప్రజ్ఞానేత్రో లోక: ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ |
 స ఏతేన ప్రజ్ఞేనాత్మనా అస్మాల్లోకాత్ ఉత్క్రమ్యాముష్మిన్ స్వర్గే లోకే సర్వాన్ కామాన్ ఆప్త్వాఽమృత:
సమభవదమృత: సమభవత్ |

 యత్ర జ్యోతిరజస్రం యస్మిన్ లోకే అభ్యర్హితం |
 తస్మిన్మాం దేహి స్వమానమృతే లోకే అక్షతే అచ్యుతే లోకే అక్షతే అమృత్త్వం చ గచ్ఛతి ఓం నమ: ||
౧ ||

ప్రగళిత నిజమాయోఽహం నిస్తులదృశిరూపవస్తు మాత్రోఽహం |

 అస్తమితాహంతోఽహం ప్రగళిత జగదీశ జీవభేదోఽహం || ౧ ||


ప్రత్యగభిన్న పరోఽహం విధ్వస్త అశేష విధి నిషేధోఽహం |
సముద్ అస్తాశ్రమితోఽహం ప్రవితత సుఖపూర్ణ సంవిదేవాహం || ౨ ||

సాక్ష్యహమనపేక్షోఽహం నిజమహిమ్ని సంస్థితోఽహం అచలోఽహం |
అజరోఽహం అవ్యయోహం పక్ష విపక్ష ఆది భేద విధురోఽహం || ౩ ||


అవబోధైక రసోఽహం మోక్షానందైక సింధురేవాహం |
సూక్ష్మోఽహం అక్షరోహం విగలిత గుణజాల కేవలాత్మాఽహం || ౪ ||


నిస్త్రైగుణ్య పదోఽహం కుక్షిస్థానేక లోకకలనోఽహం |
కూటస్థ చేతనోఽహం నిష్క్రియధామాహం అప్రతర్క్యోఽహం || ౫ ||


ఏకోఽహం అవికలోఽహం నిర్మల నిర్వాణమూర్తిరేవాహం |
నిరవయోఽహం అజోఽహం కేవల సన్మాత్ర సారభూతోఽహం || ౬ ||


నిరవధి నిజబోధోఽహం శుభతరభావోఽహం అప్రభేధ్యోఽహం |
విభురహం అనవద్యోఽహం నిరవధిని:సీమ తత్త్వమాత్రోఽహం || ౭ ||


వేద్యోఽహం అగమాస్తైరారాధ్యోఽహం సకలభువనహృద్యోఽహం |
పరమానందఘనోఽహం పరమానందైక భూమరూపోఽహం || ౮ ||


శుద్ధోఽహం అద్వయోఽహం సంతతభావోఽహం ఆదిశూన్యోఽహం |
శమితాంతత్రితయోఽహం బద్ధో ముక్తోఽహం అద్భుతాత్మాహం || ౯ ||


శుద్ధోఽహం ఆంతరోఽహం శాశ్వత విజ్ఞాన సమరసాత్మాహం |
శోధిత పరతత్త్వోఽహం బోధానందైక మూర్తిరేవ అహం || ౧౦ ||

వివేక యుక్తి బుద్ద్యాహం జానామ్యాత్మానం అద్వయం |
తథాపి బంధ మోక్షాది వ్యవ్హార: ప్రతీయతే || ౧౧ ||

నివృత్తోఽపి ప్రపంచో మే సత్యవద్భాతి సర్వదా |
సర్పాదౌ రజ్జుసత్తేవ బ్రహ్మసత్తేవ కేవలం |
ప్రపంచాధార రూపేణ వర్తతేఽతో జగన్న హి || ౧౨ ||

యథేక్షురస సంవ్యాప్తా శర్కరా వర్తతే తథా |
అద్వయ బ్రహ్మరూపేణ వ్యాప్తోఽహం వై జగత్ త్రయం || ౧౩ ||

బ్రహ్మాదికీట పర్యంతా: ప్రాణినో మయి కల్పితా: |
బుద్బుదాది వికారాంత: తరంగ సాగరే యథా || ౧౪ ||

తరంగస్థం ద్రవం సింధుర్న వాంఛతి యథా తథా |
విషయానంద వాంఛా మే మా భూదానంద రూపత: || ౧౫ ||

దారిద్ర్యాశా యథా నాస్తి సంపన్నస్య తథా మమ |
బ్రహ్మానందే నిమగ్నస్య విషయాశా న తద్భవేత్ || ౧౬ ||

విషం దృష్ట్వా అమృతం దృష్ట్వా విషం త్యజతి బుద్ధిమాన్ | 

ఆత్మానపి దృష్టవాహం అనాత్మానం త్యజామ్యహమ్ || ౧౭ ||

ఘటావభాసకో భానుర్ఘటనాశే న నశ్యతి |
దేహావభాసక: సాక్షీ దేహనాశే న నశ్యతి || ౧౮ ||

న మే బంధో న మే ముక్తిర్న మే శాస్త్రం న మే గురు: |
మాయామాత్ర వికాసత్వాన్ మాయాతీతో అహమద్వయ: || ౧౯ ||

ప్రాణాశ్చలంతు తద్ధర్మై: కామైర్వా హన్యతాం మన: |

 ఆనందబుద్ధి పూర్ణస్య మమ దు:ఖం కథం భవేత్ || ౨౦ ||

ఆత్మానమంజసా వేద్మి క్వాప్యజ్ఞానం పలాయితం |
కర్తృత్వం అద్య మే నష్టం కర్తవ్యం వాపి న క్వచిత్ || ౨౧ ||

బ్రాహ్మణ్యం కులగోత్రే చ నామ సౌందర్య జాతయ: |
స్థూలదేహగతా ఏతే స్థూలాత్ భిన్నస్య మే నహి || ౨౨ ||


క్షుత్పిపాసాంధ్యబాధిర్య కామక్రోధదయో అఖిలా: |
లింగదేహగతా ఏతే హ్యలింగస్యన సంతి హి || ౨౩ ||

జడత్వ ప్రియమోదత్వ ధర్మా: కారణదేహగా: |
న సంతి మమ నిత్యస్య నిర్వికార స్వరూపిణ: || ౨౪ ||

ఉలూకస్య యథా భాను: అంధకార: ప్రతీయతే |
స్వప్రకాశే పరానందే తమో మూఢస్య జాయతే || ౨౫ ||

చక్షుర్దృష్టి నిరోధే అభ్రై: సూర్యో నాస్తీతి మన్యతే |
తథాఽజ్ఞానావృతో దేహీ బ్రహ్మ నాస్తీతి మన్యతే || ౨౬ ||

యథామృతం విషాద్భిన్నం విషదోషైర్న లిప్యతే |
న స్పృశామి జడాద్భిన్నో జడదోషాన్ ప్రకాశత: || ౨౭ ||

స్వల్పాపి దీపకణికా బహులం నాశయేత్తమ: |
స్వల్పోఽపి బోధో నిబిడే బహులం నాశయేత్తమ: || ౨౮ ||

కాలత్రయే యథా సర్పో రజ్జౌ నాస్తి తథా మయి |

 అహంకారాది దేహాంతం జగనాస్త్యహం అద్వయ: || ౨౯ ||

చిద్రూపత్వాన్న మే జాడ్యం సత్యత్వానానృతం మమ |

 ఆనందత్వాన్న మే దు:ఖం అజ్ఞానాద్భాతి సత్యవత్ || ౩౦ ||

ఆత్మప్రబోధోపనిషత్ ఇదం ముహూర్తం ఉపాసిత్వా న స పునరావర్తతే న స పునరావర్తత ఇత్యుపనిషత్ ||

ఓం వాఙ్మే మనసీతి శాంతి: ||
ఇతి ఆత్మబోధోపనిషత్ సంపూర్ణా ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...