హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, March 02, 2015

3.అయ్యప్ప స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి
  ఓం మహాశాస్తాయ నమ:
   
ఓం మహా దేవాయ నమ:
   
ఓం మనాదేవస్తుతాయ నమ:
   
ఓం అవ్యక్తాయ నమ:
   
ఓం లోకకర్ర్తేనమ:
   
ఓం లోకభర్తే నమ:
   
ఓం లోకహర్తే నమ:
   
ఓం పరాత్పరాయ నమ:
   
ఓం త్రిలోక రక్షాయ నమ:
   
ఓం ధంవినే నమ:
   
ఓం తపశ్వినే నమ:
   
ఓం భూత సైనికాయ నమ:
   
ఓం మంత్రవేదినే నమ:
   
ఓం మహా వేదినే నమ:
   
ఓం మారుతాయ నమ:
   
ఓం జగదీశ్వరాయ నమ:
   
ఓం లోకాధ్యక్షే నమ:
   
ఓం అగ్రగణ్యే నమ:
   
ఓం శ్రీమతే నమ:
   
ఓం అప్రమేయ పరాక్రమాయ నమ:
   
ఓం సింహారూఢాయ నమ:
   
ఓం గజారూఢాయ నమ:
   
ఓం హయారూఢాయ నమ:
   
ఓం మహేశ్వరాయ నమ:
   
ఓం నానావస్త్రధరాయ నమ:
   
ఓం అనఘాయ నమ:
   
ఓం ననావిధ్యావిశారధాయ నమ:
   
ఓం ననారూపధరాయ నమ:
   
ఓం వీరాయ నమ:
   
ఓం ననాప్రాణిసేవితాయ నమ:
   
ఓం భూతేశాయ నమ:
   
ఓం భూతిదాయనమ:
   
ఓం భృత్యాయ నమ:
   
ఓం భుజంగభూషణోత్తమాయ నమ:
   
ఓం ఇక్షుధంన్వినే నమ:
   
ఓం పుష్పబాణాయ నమ:
   
ఓం మహారూపాయ నమ:
   
ఓం మహాప్రభువే నమ:
   
ఓం మహాదేవిసుతాయ నమ:
   
ఓం మాన్యాయ నమ:
   
ఓం మహాన్వితాయ నమ:
   
ఓం మహాగుణాయ నమ:
   
ఓం మహాకృపాయ నమ:
   
ఓం మహారుద్రాయ నమ:
   
ఓం వైష్ణవాయ నమ:
    '
ఓం విష్ణుపూజకాయ నమ:
   
ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమ:
   
ఓం వీరభద్రాయ నమ:
   
ఓం భైరవాయ నమ:
   
ఓం షణ్ముఖదృవాయ నమ:
   
ఓం మేరుశృంగసమాసనాయ నమ:
   
ఓం మునిసంఘసేవితాయ నమ:
   
ఓం దేవాయ నమ:
   
ఓం భద్రాయ నమ:
   
ఓం గణనాధాయ నమ:
   
ఓం గణేశ్వరాయ నమ:
   
ఓం మహాయోగినే నమ:
   
ఓం మహామాయనే నమ:
   
ఓం మహాజ్నానినే నమ:
   
ఓం మహాస్థిరాయ నమ:
   
ఓం దేవశాస్త్రే నమ:
   
ఓం భూతశాస్త్రే నమ:
   
ఓం భీమసాహస పరాక్రమాయ నమ:
   
ఓం నాగరాజాయ నమ:
   
ఓం నాగేశాయ నమ:
   
ఓం వ్యోమకేశాయ నమ:
   
ఓం సనాతనాయ నమ:
   
ఓం సగుణాయ నమ:
   
ఓం నిర్గుణాయ నమ:
   
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమ:
   
ఓం నిరాశ్రయాయ నమ:
   
ఓం లోకాశ్రయాయ నమ:
   
ఓం గణాధీశాయనమ:
   
ఓం చతుషష్టికళాత్మికాయ నమ:
   
ఓం సమయజుర్వధర్వణ రూపాయ నమ:
   
ఓం మల్లకాసురభంజనాయ నమ:
   
ఓం త్రిమూర్తినే నమ:
   
ఓం దైత్యదమనే నమ:
   
ఓం ప్రకృతయే నమ:
   
ఓం పురుషోత్తమాయ నమ:
   
ఓం జ్నానినే నమ:
   
ఓం మహాజ్నానినే నమ:
   
ఓం కామదాయ నమ:
   
ఓం కమలేక్షణాయ నమ:
   
ఓం కల్పవృక్షాయ నమ:
   
ఓం మహావృక్షాయ నమ:
   
ఓం విభూతిదాయ నమ:
   
ఓం సంసారతాప విచ్చేత్రే నమ:
   
ఓం పశులోకభయంకరాయ నమ:
   
ఓం లోకహంత్రే నమ:
   
ఓం ప్రాణహదాత్రే నమ:
   
ఓం పరగర్వ భంజనాయ నమ:
   
ఓం సర్వశాస్త్రతత్వజ్నానాయ నమ:
   
ఓం నీతిమతయే నమ:
   
ఓం పాపభంజనాయ నమ:
   
ఓం పుష్కలాపూర్ణసంయుక్తాయ నమ:
   
ఓం పరమాత్మనే నమ:
   
ఓం సతాంగతయే నమ:
   
ఓం అనంతాదిత్యాకాశాయ నమ:
   
ఓం సుభ్రహ్మణ్యానుజాయ నమ:
   
ఓం బలినే నమ:
   
ఓం భక్తానుకంపనే నమ:
   
ఓం దేవేశాయ నమ:
   
ఓం భగవతే నమ:
   
ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
   
ఓం పూర్ణాపుష్కల సమేత హరిహరపుత్రఅయ్యప్పస్వామినే నమ:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...