హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, September 20, 2014

శనిగ్రహ స్తోత్రం

1.శనిగ్రహ స్తోత్రం

నమస్తే కోణసంస్థాయ పింగళాయ నమోస్తుతే |
నమస్తే బభ్రురూపాయ కృష్ణాయచ నమోస్తుతే |
నమస్తే రౌద్రదేహాయ నమస్తే చాంతకాయచ |
నమస్తే యమసంజ్ఞాయ నమస్తే సౌరయేవిభో |
నమస్తే మందసంజ్ఞాయ శనైశ్చర నమోస్తుతే |
ప్రసాదం మమ దేవేశ దీనస్య ప్రణతస్యచ ||


2.ఏలినాటి శని స్తోత్రం:
కోణశ్శనైశ్చరో మందః చాయా హృదయనందనః |
మార్తాండజ స్తథా సౌరిః పాతంగో గ్రహనాయకః ||
అబ్రాహ్మణః క్రూరకర్మా నీలవస్త్రాం జనద్యుతిః |
కృష్ణో ధర్మానుజః శాంతః శుష్కోదర వరప్రదః ||
షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్చ దినే దినే |
విషమస్థోపి భగవాన్ సుప్రీత స్తస్యజాయతే ||

ఈ 16 నామాల్ని నిత్యం పఠిస్తే, శనీశ్చరుడు సంతుష్టినొంది కోరిన కొరికలను తీరుస్తాడు.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...