హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, June 04, 2014

శ్రీ వారాహీ దేవి స్తవము

    
శ్లో II   ఐంకార ద్వయమధ్యసంస్థిత లసద్భూబీజవర్ణాత్మికాంI
        దుష్టారాతిజనాక్షి వక్త్రకరపత్సంభినీం జృంభిణీమ్ II
        లోకాన్ మోహయంతీం దృశా చ మహాసాదంష్ట్రాకరాళాకృతిం I
        వార్తాళీం ప్రణతోస్మి సంతతమహం ఘోణింరథోపస్థితామ్ II

శ్రీకిరి రథమధ్యస్థాం పోత్రిముఖీం చిద్ఘనైకసద్రూపామ్ I
హలముసలాయుధహస్తాం నౌమి శ్రీదండనాయికామంబామ్II     1

వాగ్భవభూవాగీశీ బీజత్రయఠార్ణవైశ్చ సంయుక్తామ్ I
కవచాస్త్రానలజాయా యతరూపాం నైమి శుద్ధవారాహీమ్II         2
      
         స్వప్నఫలబోధయిత్రీం స్వప్నేశీం సర్వదుఃఖవినిహంత్రీమ్ I
నతజన శుభకారిణీం శ్రీకిరివదనాం నౌమి సచ్చిదానందామ్II       3

పంచదశవర్ణవిహితాం పంచమ్యంబాం సదా కృపాలంబామ్ I
అంచితమణిమయభూషాం చింతతిఫలదాం నమామి వారాహీమ్ II 4

విఘ్నాపన్నిర్మూలన విద్యేశీం సర్వదుఃఖవినిహంత్రీమ్ I
సకలజగత్సంస్తంభనచతురాం శ్రీస్తంభినీం కలయేII                   5

దశవర్ణరూపమనువర విశదాం తురగాధిరాజసంరూఢామ్ I
శుభదాం దివ్యజగత్రయవాసినీం సుఖదాయినీం సదా కలయేII     6

ఉద్ధత్రీక్ష్మాం జలనిది మగ్నాం దంష్ట్రాగ్రలగ్నభూగోళామ్ I
భక్తనతిమోదమానాం ఉన్మత్తాకార భైరవీం వన్దేII                      7

సప్తదశాక్షరరూపాం సప్తోదధిపీఠమధ్యగాం దివ్యామ్I
భక్తార్తినాశనిపుణాం భవభయవిధ్వంసినీం పరాం వన్దేII              8

నీలతురగాధిరూఢాం నీలాంచిత వస్త్రభూషణోపేతామ్I
నీలాభాం సర్వతిరస్కరిణీం సంభావయే మహామాయామ్II         9

సలసంఖ్యమంత్రరూపాం విలసద్భూషాం విచిత్రవస్త్రాఢ్యామ్I
సులలితతన్వీం నీలాం కలయే పశువర్గ మోహినీం దేవీమ్II     10

వైరికృతసకలభీకర కృత్యావిధ్వంసినీం కరాలాస్యామ్I
శత్రుగణభీమరూపాం ధ్యాయే త్వాం శ్రీకిరాతవారాహీమ్II         11

చత్వారింశద్వర్ణకమనురూపాం సూర్యకోటిసంకాశామ్I
దేవీం సింహతురంగా వివిధాయుధ ధారిణీం కిటీం నౌమిII        12

ధూమాకారవికారాం ధూమానలసన్నిభాం సదా మత్తామ్I
పరిపంథియూథహంత్రీం వందే నిత్యం చ ధూమ్రవారాహీమ్II     13

వర్ణచతుర్వింశతికా మంత్రేశీం సమదమహిషపృష్ఠస్థామ్I
ఉగ్రాం వినీలదేహాం ధ్యాయే కిరివక్త్ర దేవతాం నిత్యామ్II           14

బిందుగణతాత్మకోణాం గజదళావృత్తత్రయాత్మికాం దివ్యామ్I
సదనత్రయసంశోభిత చక్రస్థాం నౌమి సిద్ధవారాహీమ్II             15

వారాహీ స్తోరతమేతద్యః ప్రపఠేద్భక్తిసంయుతః I
స వే ప్రాప్నోతి సతతం సర్వసౌఖ్యాస్పదం పదమ్II                16

        

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...