హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, June 22, 2014

శ్రీదినేశస్తవః


శృఙ్గగిరి నికటస్థ శ్రీసూర్యనారాయణ దేవస్థానే విరచితం
మానససరోగతం మే
శోషయ పఙ్కం ఖరోస్ర దిననాథ
నో చేత్ఖరత్వమేషా-
మస్రాణాం భూయాత్కథం బ్రూహి ౧
నివార్య బాహ్యం పరమన్ధకారం
దినేశ గర్వం కురుషే వృథా త్వమ్
యద్యస్తి శక్తిస్తవ మామకీన-
మన్తఃస్థమాన్ధ్యం వినివారయాశు ౨
ఇతి శ్రీమచ్ఛృఙ్గేరీ జగద్గురు శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య అనన్తశ్రీ సచ్చిదానన్ద శివాభినవనృసింహభారతీ మహాస్వామిభిః శృఙ్గగిరి నికటస్థ శ్రీసూర్యనారాయణ దేవస్థానే విరచితం శ్రీదినేశ స్తవః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...