హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, November 24, 2013

గణేష్ చాలీసా

గణేష్ చాలీసా

జయ గణపతి సద్గుణ సదన -కవివర బదన క్రుపాలా విఘ్న హరణ మంగళ కరణ -జయజయ గిరిజాలాలా జయజయజయ గణపతి రాజా -మంగళ భరణ కరణ శుభకాజూ జయ గజ బదన సదన సుఖదాతా -విశ్వ వినాయక బుద్ది ప్రదాతా వక్రతుండ శుచి శుభ్ర సుహావన -తిలక త్రిపుండ భాల మన భావన రాజిత మని ముక్తా వర మాలా -స్వర్ణ ముకుట శిర నయన విశాలా పుస్తక పాణి కుఠార త్రిశూలం -మోదక భోగ సుగంధిత ఫూలం సుందర పీతాంబర తన సాజిత -చరణ పాదుకా ముని మన రాజిత దని శివ సువన షడా నన భ్రాతా -గౌరీ లాలన విశ్వ విధాతా రిద్ది,సిద్ది తవ చరణ సిదారే -మూషక వాహన సోహత ద్వారే కహౌన జనం సుధా కథా తుమ్హారీ -అతి శుచి పావన మంగలకారీ ఏక సమయ గిరి రాజ కుమారీ -పుత్ర హేతు తప కీన్హా భారీ భయో యగ్య జబ పూర్ణ అనూపా -తబ్ పహుంచ్యో తుం ధరి ద్విజ రూపా అతిథి జానికే గౌరీ సుఖారీ -బహు విధి సేవా కరీతుమ్హారీ అతి ప్రసన్న హవై తుం వర దీనా -మాటు పుత్ర హిత జో తప కీన్హా మిల్లీ పుత్ర తుహి బుద్ది విశాలా -బినా గర్భ ధారణ యహి కాలా గుణ నాయక గుణ గ్యాన నిధానా -పూజిత ప్రధమ రూప భాగావానా ఆస కహి అంతర్ధాన రూప హాయ్ -పాలనా పర బాలక స్వరూప హాయ్ బని శిశు రుదన జబ హాయ్ తుం దానా -లఖి ముఖ సుఖ నహి గౌరీ సమాన శంభు ఉమా బహు దాన లుటావహి -సుర ముని జన సుత దేఖనా ఆవహి లఖి అతి ఆనంద మంగళ సాజా -దేఖనా భీ ఆయే శని రాజా నిజ అవగున గని శని మన మాహీ -బాలక దేఖనా చాహత నాహీ గిరజా కచు మన బెద బధాఏ -ఉత్స్వవ మారణ శని తుహి భాయో కహనా లగేషని మన సకుచాయీ -కాకరిహా!శిశు మొర దిఖాయే నహి విశ్వాస ఉమా కర భయవూ -శని సో బాలక దేఖనా కహివు పడతహి శని ద్రుగా కోన ప్రకాశా-బాలక శిర ఉడి గయో ఆకాశా గిరిజా గిరీ వికల హాయ్ ధరణీ -సో దుఃఖ దశా గయో నహి బరనీ హాహాకార మచ్యో కైలాశా -శని కీన్యా లఖి సుత కో నాసా తురత గరుడ చడి విష్ణు సిదాయే -కాటి చక్ర సో గజ శిర లాయే బాల్ కే దడ ఊపర్ దార్యో -ప్రాణ మంత్ర పఢ శంకర దారాయో నామ గణేష్ శంభు తబ కీన్హా -పృథ్వీ కీ ప్రదక్షిణా లీన్హీ చలే స్డానన భరణి భులాయే -రబీ బైట్ తుమి బుద్ది ఉపాయా చరణ మాతు,పితు కే ధర లీన్హే -తినకే సాత్ ప్రదక్షిణ కీన్హే దని నగేష్ కహి శివ హియ హరషే -నభ తే సురన సుమన బహు బరసే తుమ్హారీ మహిమా బుద్ది బఢాయె -శేష సహస ముఖ సకి న గాయే మయి మతి హీన మాలిన దుఖారీ -కరహున కోన బిది బినయ తుమ్హారీ భజత రామ సుందర ప్రభు దాసా -లఖ ప్రయాగ కకారా దుర్వాసా అబ ప్రభు దయా కీన ప్రభు కీజై -అపనీ శక్తి భక్తీ కుఛ దీజై సమాప్తము

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...