హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, September 03, 2013

సర్పభయ నివారణకు మంత్రం


సర్ప భయం ఉన్నవారు కానీ, సర్పం కనిపించి మీదికి వస్తున్నప్పుడు గానీ ఈ క్రింది మంత్రాలను స్మరిస్తే సర్పాలు దూరంగా తొలగిపోతాయి.


“నర్మదాయై నమో ప్రాతః, నర్మదాయై నమో నిశి । 

నమోఽస్తు తే నర్మదే తుభ్యం, త్రాహి మాం విష సర్పతః ।।

సర్పాయ సర్పభద్రం తే, దూరం గచ్ఛ మహావిషమ్ । 

జనమేజయ యజ్ఞాన్తే, ఆస్తిక్యం వన్దనం స్మర ।।

ఆస్తిక్య వచనం స్మృత్వా, యః సర్పో న నివర్తతే ।

 భిద్యతే సప్తధా మూర్ఘ్ని, శింశ వృక్ష ఫలం యథా ।।

యో జరుత్కారుణ యాతో, జరుత్ కన్యా మహాయశాః ।

 తస్య సర్పశ్చ భద్రం తే, దూరం గచ్ఛ మహా విషమ్ ।।

నాగలి మన్నుగానీ, నీలి రంగు సరసులోని నీటినిగానీ పై మంత్రముతో 1000 సార్లు అభిమంత్రించి ఇంటి చుట్టూ రక్షగా పోస్తే సర్పములు లోనికి ప్రవేశించవు.
‘ హౌం జూం సః’ – రోజుకి 1000 సార్లు 108 రోజులు జపిస్తే నాగ దోషం తొలగుతుంది.
 

బిల్వదళం మీద దానిమ్మ కలముతో "శ్రీరామ" లిఖించి శివునిపూజించినా నాగ భయంతొలగుతుంది.

“శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే ।

 సర్వ స్యార్తి హరే దేవీ నారాయణీ నమోఽస్తు తే ।।”

 – 108 సార్లునిత్యం పఠిస్తూ ఉన్నా నాగభయం ఉండదు

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...