హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, August 04, 2013

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలుశ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం
కరస్థకదళీ చూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ ||

శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశాపూప కపిత్థ జంబూ
స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |
ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః
పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || ౨ ||

శ్రీ భక్త గణపతి ధ్యానం
నారికేళామ్రకదళీ గుడపాయస ధారిణమ్ |
శరచ్చంద్రాభ వపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ ||

శ్రీ వీరగణపతి ధ్యానం
భేతాళ శక్తి శరకార్ముక చక్ర ఖడ్గ
ఖట్వాంగ ముద్గర గదాంకుశ నాగపాశాన్ |
శూలం చ కుంత పరశుధ్వజ ముద్ద్వహంతం
వీరం గణేశమరుణం సతతం స్మరామి || ౪ ||

శ్రీ శక్తిగణపతి ధ్యానం
ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగ యష్టిం
పరస్పరాశ్లిష్ట కటి ప్రదేశమ్ |
సంధ్యారుణం పాశశృణీ వహంతం
భయాపహం శక్తి గణేశమీడే || ౫ ||

శ్రీ ద్విజగణపతి ధ్యానం
యం పుస్తకాక్ష గుణదండ కమండలు

శ్రీ విద్యోత మాన కరభూషణ మిందువర్ణమ్ |
స్తంబే రమానన చతుష్టయ శోభమానం
త్వాం యః స్మరేద్ద్విజ గణాధిపతే స ధన్యః || ౬ ||

శ్రీ సిద్ధగణపతి ధ్యానం
పక్వచూతఫలపుష్పమంజరీ
ఇక్షుదండతిలమోదకైస్సహ |
ఉద్వహన్ పరశుమస్తు తే నమః
శ్రీ సమృద్ధియుత హేమపింగళః || ౭ ||

శ్రీ ఉచ్ఛిష్టగణపతి ధ్యానం
నీలాబ్జదాడిమీ వీణాశాలీ గుంజాక్ష సూత్రకమ్ |
దధదుచ్ఛిష్టనా మాయం గణేశః పాతు మేచకః ||
ప్రకాంతరేణ సారీయోనిరసాస్వాదలోలుపం కామమోహితమ్ || ౮ ||

శ్రీ విఘ్నగణపతి ధ్యానం
శంఖేక్షుచాప కుసుమేషు కుఠారపాశ
చక్రస్వ దంతసృణీ మంజరి కాశరౌఘైః |
పాణిశ్రితైః పరిసమీ హితభూషణ శ్రీ-
-ర్విఘ్నేశ్వరో విజయతే తపనీయ గౌరః || ౯ ||

శ్రీ క్షిప్రగణపతి ధ్యానం
దంతకల్పలతా పాశరత్న కుంభాంకుశోజ్జ్వలమ్ |
బంధూక కమనీయాభం ధ్యాయేత్ క్షిప్రగణాధిపమ్ || ౧౦ ||

శ్రీ హేరంబగణపతి ధ్యానం
అభయవరదహస్తః పాశదంతాక్షమాలా
సృ
ణీ పరశుదధానో ముద్గరం మోదకం చ |
ఫలమధిగత సింహః పంచమాతంగవక్త్రో
గణపతి రతిగౌరః పాతు హేరంబనామా || ౧౧ ||

శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ధ్యానం
బిభ్రాణః శుకబీజపూరక మిలన్మాణిక్య కుంభాకుశాన్
పాశం కల్పలతాం చ ఖడ్గవిలసజ్జ్యోతిస్సుధానిర్ఝరః |
శ్యామే నాత్తసరోరుహేణ సహితం దేవీద్వయం చాంతికే
గౌరాంగో వరదాన హస్తసహితో లక్ష్మీగణేశోఽవతాత్ || ౧౨ ||

శ్రీ మహాగణపతి ధ్యానం
హస్త్రీంద్రానన మిందుచూడమరుణచ్ఛాయం త్రినేత్రం రసా-
-దాశ్లిష్టం ప్రియయా సపద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్ |
బీజాపూర గదేక్షుకార్ముక లసచ్ఛక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్న కలశాన్ హస్తైర్వహంతం భజే || ౧౩ ||

శ్రీ విజయగణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశ స్వదంతామ్ర ఫల వానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నస్సర్వం రక్తవర్ణో వినాయకః || ౧౪ ||

శ్రీ నృత్తగణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశా పూప కుఠారదంత
చంచత్కరా క్లుప్త వరాంగుళీకమ్ |
పీతప్రభం కల్పతరోరధస్థం
భజామి నృత్తోప పదం గణేశమ్ || ౧౫ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...