హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, August 17, 2013

శ్రీ హయగ్రీవ మహా యంత్రం
-: మూల  మంత్రం :-
వాగీశ్వరాయ విద్మహే  హయగ్రీవాయ  ధీమహి తన్నో హగ్ం సహః ప్రచోదయాత్.//


 శ్రీ హయగ్రీవ మహా  యంత్రం ను అర్చించు వారు  యంత్రమును  రాగి రేకు పై కాని కాగితముపై  కాని  వ్రాసి పటము కట్టించి  యథా  శక్తి  గా  ఉదయాస్తమయములందు  షోడశోపచార పూజలు  చేయుచున్నగొప్ప యశస్సు కలవాడు అగును. యంత్ర పూజ వలన సులభముగా  విద్యలను పొందవచ్చును.                      

:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
P.V.RADHAKRISHNA
CELL : +91 9966455872
Email : pantula.parakrijaya@mail.com 
      parakrijaya@gmail.com

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...