హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, July 09, 2013

విష్ణుభుజంగప్రయాతస్తోత్రం

Vishnu Bhujanga prayata stotram in telugu - విష్ణుభుజంగప్రయాతస్తోత్రం

చిదంశం విభుం నిర్మలం నిర్వికల్పం - నిరీహం నిరాకారమోంకారగమ్యమ్ |
గుణాతీతమవ్యక్తమేకం తురీయం - పరం బ్రహ్మ యం వేద తస్మై నమస్తే || ౧ ||

విశుద్ధం శివం శాంతమాద్యంతశూన్యం - జగజ్జీవనం జ్యోతిరానందరూపమ్ |
అదిగ్దేశకాలవ్యవచ్ఛేదనీయం - త్రయీ వక్తి యం వేద తస్మై నమస్తే || ౨ ||

మహాయోగపీఠే పరిభ్రాజమానే - ధరణ్యాదితత్త్వాత్మకే శక్తియుక్తే |
గుణాహస్కరే వహ్నిబింబార్ధమధ్యే - సమాసీనమోంకర్ణికేzష్టాక్షరాబ్జే || ౩ ||

సమానోదితానేకసూర్యేందుకోటిప్రభాపూరతుల్యద్యుతిం దుర్నిరీక్షమ్ |
న శీతం న చోష్ణం సువర్ణావదాతప్రసన్నం సదానందసంవిత్స్వరూపమ్ || ౪ ||

సునాసాపుటం సుందరభ్రూలలాటం - కిరీటోచితాకుంచితస్నిగ్ధకేశమ్ |
స్ఫురత్పుండరీకాభిరామాయతాక్షం - సముత్ఫుల్లరత్నప్రసూనావతంసమ్ || ౫ ||

లసత్కుండలామృష్టగండస్థలాంతం - జపారాగచోరాధరం చారుహాసమ్ |
అలివ్యాకులామోదిమందారమాలం - మహోరస్ఫురత్కౌస్తుభోదారహారమ్ || ౬ ||

సురత్నాంగదైరన్వితం బాహుదండైశ్చతుర్భిశ్చలత్కంకణాలంకృతాగ్రైః |
ఉదారోదరాలంకృతం పీతవస్త్రం - పదద్వంద్వనిర్ధూతపద్మాభిరామమ్ || ౭ ||

స్వభక్తేషు సందర్శితాకారమేవం - సదా భావయన్సంనిరుద్ధేంద్రియాశ్వః |
దురాపం నరో యాతి సంసారపారం - పరస్మై పరేభ్యోzపి తస్మై నమస్తే || ౮ ||

శ్రియా శాతకుంభద్యుతిస్నిగ్ధకాంత్యా - ధరణ్యా చ దూర్వాదలశ్యామలాంగ్యా |
కలత్రద్వయేనామునా తోషితాయ - త్రిలోకీగృహస్థాయ విష్ణో నమస్తే || ౯ ||

శరీరం కలత్రం సుతం బంధువర్గం - వయస్యం ధనం సద్మ భృత్యం భువం చ |
సమస్తం పరిత్యజ్య హా కష్టమేకో - గమిష్యామి దుఃఖేన దూరం కిలాహమ్ || ౧౦ ||

జరేయం పిశాచీవ హా జీవతో మే - వసామక్తి రక్తం చ మాంసం బలం చ |
అహో దేవ సీదామి దీనానుకంపిన్కిమద్యాపి హంత త్వయోదాసితవ్యమ్ || ౧౧ ||

కఫవ్యాహతోష్ణోల్బణశ్వాసవేగ - వ్యథావిస్ఫురత్సర్వమర్మాస్థిబంధామ్ |
విచింత్యాహమంత్యామసంఖ్యామవస్థాం - బిభేమి ప్రభో కిం కరోమి ప్రసీద || ౧౨ ||

లపన్నచ్యుతానంత గోవింద విష్ణో - మురారే హరే నాథ నారాయణేతి |
యథానుస్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం - తథా మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || ౧౩ ||

భుజంగప్రయాతం పఠేద్యస్తు భక్త్యా - సమాధాయ చిత్తే భవంతం మురారే |
స మోహం విహాయాశు యుష్మత్ప్రసాదాత్సమాశ్రిత్య యోగం వ్రజత్యచ్యుతం త్వామ్ || ౧౪ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...