హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, July 06, 2013

గుర్వష్టకం

Gurvashtakam in telugu - గుర్వష్టకం

శరీరం సురూపం తథా వా కళత్రం - యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౧ ||

కళత్రం ధనం పుత్రపౌత్రాది సర్వం - గృహం బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౨ ||

షడంగాదివేదో ముఖే శాస్త్రవిద్యా - కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౩ ||

విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః - సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్యః |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౪ ||

క్షమామండలే భూపభూపాలబృందైః - సదా సేవితం యస్య పాదారవిందమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౫ ||

యశో మే గతం దిక్షు దానప్రతాపాజ్జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ప్రసాదాత్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౬ ||

న భోగే న యోగే న వా వాజిరాజౌ - న కాంతాముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౭ ||

అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే - న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ఘ్యే |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే - తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౮ ||

గురోరష్టకం యః పఠేత్పుణ్యదేహీ - యతిర్భూపతిర్బ్రహ్మచారీ చ గేహీ |
లభేద్వాంఛితార్థం పదం బ్రహ్మసంజ్ఞం - గురోరుక్తవాక్యే మనో యస్య లగ్నమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...