హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, July 05, 2013

ధన్యాష్టకం

Dhanyashtakam in telugu - ధన్యాష్టకం

తత్ జ్ఞానం ప్రశమకరం యదింద్రియాణాం
తత్ జ్ఞేయం యదుపనిషత్సునిశ్చితార్థమ్ |
తే ధన్యా భువి పరమార్థనిశ్చితేహాః
శేషాస్తు భ్రమనిలయే పరిభ్రమంతః || ౧ ||

ఆదౌ విజిత్య విషయాన్మదమోహరాగ-
ద్వేషాదిశత్రుగణమాహృతయోగరాజ్యాః |
జ్ఞాత్వా మతం సమనుభూయపరాత్మవిద్యా-
కాంతాసుఖం వనగృహే విచరంతి ధన్యాః || ౨ ||

త్యక్త్వా గృహే రతిమధోగతిహేతుభూతా-
మాత్మేచ్ఛయోపనిషదర్థరసం పిబంతః |
వీతస్పృహా విషయభోగపదే విరక్తా
ధన్యాశ్చరంతి విజనేషు విరక్తసంగాః || ౩ ||

త్యక్త్వా మమాహమితి బంధకరే పదే ద్వే
మానావమానసదృశాః సమదర్శినశ్చ |
కర్తారమన్యమవగమ్య తదర్పితాని
కుర్వంతి కర్మపరిపాకఫలాని ధన్యాః || ౪ ||

త్యక్త్వైషణాత్రయమవేక్షితమోక్షమర్గా
భైక్షామృతేన పరికల్పితదేహయాత్రాః |
జ్యోతిః పరాత్పరతరం పరమాత్మసంజ్ఞం
ధన్యా ద్విజారహసి హృద్యవలోకయంతి || ౫ ||

నాసన్న సన్న సదసన్న మహన్న చాణు
న స్త్రీ పుమాన్న చ నపుంసకమేకబీజమ్ |
యైర్బ్రహ్మ తత్సమనుపాసితమేకచిత్తై-
ర్ధన్యా విరేజురితరే భవపాశబద్ధాః || ౬ ||

అజ్ఞానపంకపరిమగ్నమపేతసారం
దుఃఖాలయం మరణజన్మజరావసక్తం |
సంసారబంధనమనిత్యమవేక్ష్య ధన్యా
జ్ఞానాసినా తదవశీర్య వినిశ్చయంతి || ౭ ||

శాంతైరనన్యమతిభిర్మధురస్వభావై-
రేకత్వనిశ్చితమనోభిరపేతమోహైః |
సాకం వనేషు విదితాత్మపదస్వరుపం
తద్వస్తు సమ్యగనిశం విమృశంతి ధన్యాః || ౮ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...