హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, July 28, 2013

వేదసారశివస్తోత్రం

Vedasara Siva stotram in telugu - వేదసారశివస్తోత్రంపశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం - గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ |
జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం - మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ ||

మహేశం సురేశం సురారాతినాశం - విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ |
విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం - సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ ||

గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం - గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ |
భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం - భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ ||

శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌళే - మహేశాన శూలింజటాజూటధారిన్ |
త్వమేకో జగద్వ్యాపకో విశ్వరూపః - ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో పూర్ణరూప || ౪ ||

పరాత్మానమేకం జగద్బీజమాద్యం - నిరీహం నిరాకారమోంకారవేద్యమ్ |
యతో జాయతే పాల్యతే యేన విశ్వం - తమీశం భజే లీయతే యత్ర విశ్వమ్ || ౫ ||

న భూమిర్న చాపో న వహ్నిర్న వాయుర్న చాకాశమాస్తే న తంద్రా న నిద్రా |
న చోష్ణం న శీతం న దేశో న వేషో - న యస్యాస్తి మూర్తిస్త్రిమూర్తిం తమీడే || ౬ ||

అజం శాశ్వతం కారణం కారణానాం - శివం కేవలం భాసకం భాసకానామ్ |
తురీయం తమఃపారమాద్యంతహీనం - ప్రపద్యే పరం పావనం ద్వైతహీనమ్ || ౭ ||

నమస్తే నమస్తే విభో విశ్వమూర్తే - నమస్తే నమస్తే చిదానందమూర్తే |
నమస్తే నమస్తే తపోయోగగమ్య - నమస్తే నమస్తే శ్రుతిజ్ఞానగమ్య || ౮ ||

ప్రభో శూలపాణే విభో విశ్వనాథ - మహాదేవ శంభో మహేశ త్రినేత్ర |
శివాకాంత శాంత స్మరారే పురారే - త్వదన్యో వరేణ్యో న మాన్యో న గణ్యః || ౯ ||

శంభో మహేశ కరుణామయ శూలపాణే - గౌరీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ |
కాశీపతే కరుణయా జగదేతదేకస్త్వం హంసి పాసి విదధాసి మహేశ్వరోzసి || ౧౦ ||

త్వత్తో జగద్భవతి దేవ భవ స్మరారే - త్వయ్యేవ తిష్ఠతి జగన్మృడ విశ్వనాథ |
త్వయ్యేవ గచ్ఛతి లయం జగదేతదీశ - లింగాత్మకే హర చరాచరవిశ్వరూపిన్ || ౧౧ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...