హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, July 15, 2013

నారాయణస్తోత్రం

Narayana stotram by Sankaracharya in telugu - నారాయణస్తోత్రం

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ||
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ||

కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ || ౧ ||
ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ || ౨ ||

యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ || ౩ ||
పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ || ౪ ||

మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ || ౫ ||
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ || ౬ ||

మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ || ౭ ||
బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ || ౮ ||

వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ || ౯ ||
జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ || ౧౦ ||

పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ || ౧౧ ||
అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ || ౧౨ ||

హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ || ౧౩ ||
దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ || ౧౪ ||

గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ || ౧౫ ||
సరయుతీరవిహార సజ్జనఋషిమందార నారాయణ || ౧౬ ||

విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ || ౧౭ ||
ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ || ౧౮ ||

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ || ౧౯ ||
దశరథవాగ్ధృతిభార దండక వనసంచార నారాయణ || ౨౦ ||

ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ || ౨౧ ||
వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ || ౨౨ ||

మాం మురళీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ || ౨౩ ||
జలనిధి బంధన ధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ || ౨౪ ||

తాటకమర్దన రామ నటగుణవివిధ సురామ నారాయణ || ౨౫ ||
గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ || ౨౬ ||

సంభ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార నారాయణ || ౨౭ ||
అచలోద్ధృతచంచత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర నారాయణ || ౨౮ ||

నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణ || ౨౯ ||
భారత యతవరశంకర నామామృతమఖిలాంతర నారాయణ || ౩౦ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...