హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, June 06, 2013

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో - శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ ||
దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ - దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ||

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్ - తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ |
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల - పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే |
శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ ||

దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య - దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||

హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార - కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ |
హే వీర తారక జయాzమరబృందవంద్య - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬ ||

పంచాక్షరాదిమనుమన్త్రిత గాఙ్గతోయైః - పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭ ||

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా - కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాన్త్యా - వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮ ||

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమాః |
తే సర్వే ముక్తి మాయాన్తి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి || ౯ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...