హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, June 03, 2013

రుద్ర పంచముఖ ధ్యానం

సంవర్తాగ్నితటిత్ప్రదీప్తకనక ప్రస్పర్ధితేజోమయం |

గమ్భీరధ్వనిమిశ్రితోగ్రదహన ప్రోద్భాసితామ్రాధరమ్ ||
అర్ధేన్దుద్యుతిలోలపిఙ్గళజటాభారప్రబద్ధోరగం |
వందే సిద్ధసురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖః శూలినః || ౧ ||

కాలభ్రభ్రమరాంజనద్యుతినిభం వ్యావృత్తపింగేక్షణం |
కర్ణోద్భాసితభోగిమస్తకమణి ప్రోద్భిన్నదంష్ట్రాంకురమ్ ||
సర్పప్రోతకపాలశుక్తిశకల వ్యాకీర్ణసంచారగం |
వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభంగరౌద్రం ముఖమ్ || ౨ ||

ప్రాలేయాచలచంద్రకున్దధవళం గోక్షీరఫేనప్రభం |
భస్మాభ్యక్తమనంగదేహదహన జ్వాలావళీలోచనమ్ ||
బ్రహ్మేంద్రాదిమరుద్గణైస్స్తుతిపరైరభ్యర్చితం యోగిభిః |
వందేఽహం సకలం కళంకరహితం స్థాణోర్ముఖం పశ్చిమమ్ || ౩ ||

గౌరం కుఙ్కుమపంకిలం సుతిలకం వ్యాపాణ్డుగణ్డస్థలం |
భ్రూవిక్షేపకటాక్షవీక్షణలసత్సంసక్తకర్ణోత్పలమ్ ||
స్నిగ్ధం బిమ్బఫలాధరప్రహసితం నీలాలకాలంకృతం |
వన్దే పూర్ణశశాఙ్కమణ్డలనిభం వక్త్రం హరస్యోత్తరమ్ || ౪ ||

వ్యక్తావ్యక్తగుణేతరం సువిమలం షట్త్రింశతత్వాత్మకం |
తస్మాదుత్తరతత్త్వమక్షరమితి ధ్యేయం సదా యోగిభిః ||
వన్దే తామసవర్జితం త్రిణయనం సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాత్పరం |
శాన్తం పఞ్చమమీశ్వరస్య వదనం ఖవ్యాపితేజోమయమ్ || ౫ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...