హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, May 22, 2013

శివలింగ దర్శనాంతర్గత నందీశ్వర శ్లోకం

శివలింగ దర్శనాంతర్గత నందీశ్వర శ్లోకం

వృషస్య వృషణం స్పృష్ట్వా శృంగమధ్యే శివాలయమ్ |
దృష్ట్వా క్షణం నరో యాతి కైలాసే శివ సన్నిధమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...