హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, March 04, 2013

విశ్వనాథ అష్టకం

 (Viswanatha Ashtakam)

గంగాతరంగ కమనీయ జటాకలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామభాగమ్
నారాయణప్రియ మనంగ మాదాపహారం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథమ్

వాచామగోచర మనేక గుణస్వరూపం వాగీశ విష్ణుసురసేవిత పాదపీఠమ్
వామేన విగ్రహావ రేణ్యకళత్రవంతం వారాణసీ పురపతీం భజ విశ్వనాథమ్

భూతాధిపం భుజగ భూషణ భూశితాంగం వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రిణే
త్రమ్పాశాంకుశభయవరప్రద శూలపాణిం వారాణసీ పురపతీం భజ విశ్వనాథమ్

సీతాంశుశోభిత కిరీట విరాజమానం ఫాలేక్షణానలవిశోశితపంచబాణమ్
నాగాధిపారచిత భాసుర కర్ణపూరం వారాణసీ పురపతీం భజ విశ్వనాథమ్

పంచాననం దురితమ త్తమతంగ జానాం నాగాంతకం దనుజపుంగవగానామ్
దావానలం మరణశోకజరాటవీనాం వారాణసీ పురపతీం భజ విశ్వనాథమ్

తేజోమయం సగుణనిర్గుణ మద్వితీయ మానందకంద మపరాజిత మప్రమేయమ్
నాగాత్మకం సకలనిష్కళ మాత్మరూపం వారాణసీ పురపతీం భజ విశ్వనాథమ్

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందాం పాపేరతించ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆదాయ హృత్క మలమధ్యగతం ప్రవేశం వారాణసీపురపతీం

భజ విశ్వనాథమ్ రాగాదిరోషరహితస్వజనామ రాగం వైరాగ్య శాంతినిలయం గిరిజాసహాయం
మాధుర్యధైర్యసుభగం గరళాభీరామమ వారాణసీ పురపతీం భజ విశ్వనాథమ్

వారాణసీపురపతేః స్తవనం శివస్యవ్యాసోక్త మష్టక మిదం పఠితే మనుష్యః
విద్యాం శ్రియం విపులసౌఖ్య మనంతకీర్తిం సంప్రాప్య దేహవిలయే లభతే చ మోక్షమ్
విశ్వనాథాష్టక మిదం యః పఠేచ్చివసన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...