హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, February 18, 2013

2. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్


ఋషు వ -

సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |

వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోసి సువ్రత ||౧||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |

కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ||౨||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యన్తే సర్వపాతకబన్ధనైః |

ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ |

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి ||౩||


శ్రీసూత ఉవాచ -

శృణుధ్వమృషయః సర్వే నైమిషారణ్యవాసినః |
తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః ||౪||

స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే |

తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది ||౫||

ఋషయ ఊచుః -


కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే |

సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ ||౬||

శ్రీసూత ఉవాచ -

దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతమ్ |
సాష్టాఙ్గప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరమ్ |
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాఞ్జలిరుపస్థితః ||౭||

నారద ఉవాచ -


లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞకరుణాకర |

షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనమ్ ||౮||

ధాతస్త్వం పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే |

ఉపదిశ్య తు మాం దేవ రక్ష రక్ష కృపానిధే ||౯||

బ్రహ్మా ఉవాచ -


శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిమం పరమ్ |

మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదమ్ ||౧౦||

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః |

యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ ||౧౧||

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద |

జపమాత్రేణ సిధ్యన్తి మనసా చిన్తితాన్యపి ||౧౨||

ఇహాముత్రం పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః |

ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదమ్ |
సన్దేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః ||౧౩||ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య |

బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ఛన్దః | సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా |
శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజమ్ | శక్తిధరోక్షయ ఇతి శక్తిః |కార్తికేయ ఇతి కీలకమ్ |
క్రౌచంభేదీత్యర్గలమ్ | శిఖివాహన ఇతి కవచమ్ | షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ |
శ్రీసుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ -


ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిన్దుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితమ్ |

బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ ||౧||

కర్ణాలమ్బితకుణ్డలప్రవిలసద్గణ్డస్థలాశోభితమ్ |

కాఞ్చీకఙ్కణకింకిణీరవయుతం శృఙ్గారసారోదయమ్ ||౨||

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహమ్ |

ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ ||౩||

వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖమ్ |

దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రామ్బరాలంకృతమ్ ||౪||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...