హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, January 19, 2013

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రము


కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతనో
కమలాయతలోచన లోకపతే। విజయీభవ వేంకటశైలపతే!

సచతుర్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవత మౌళిమణే।

శరణాగతవత్సల సారనిధే। పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే।

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రసు వేలకృతైరపరాధశతైః

భరితం త్వరితం వృషశైలపతే। పరయా కృపయా పరిపాహి హరే।

అధి వేంకటశైల ముదారమతేర్జనతాభిమతాధిక దానరతాత్

పరదేవతయా గతాన్ని గమైః కమలాదయితా న్న పరం కలయే
కలవేణురవావశ గోపవధూ సతకోటి వృతా త్స్మరకోటిసమాత్
ప్రతి పల్లవికాభిమతాత్సుకదాత్ వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే

అభిరామగుణాకర దాశరధే। జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే।

రఘునాయక రామ రమేశ విభో। వరదో భవ దేవ ధయాజలధే।

అవనీ తనయా కమనీయకం రజనీకర చారు ముఖాంబురుహమ్

రజనీచర రాజ త మోమిహిరం మహనీయ మహం రఘురామమయే

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చనుకాయ మమోఘశరం

అసహాయ రఘాద్వహమన్వమహం న కథంచన కంచన జాతు భజేః

వినా వేంకటేశం ననాథో ననాథః సదావేంకటేశం స్మరామి స్మరామి

హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ
అహందూరత స్తే పదాంభోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్చ యాగత్య సేవాం కరోమి
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వేంకటేశ।

అజ్ఞానినా మయా దోషా న శేషా న్విహితాన్ హరే

క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే


                    - ఇతిశమ్- 

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...