హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, January 11, 2013

4. శ్రీ హనుమత్ ద్వాదశ నామాలు

హనుమనంజనా సూనుః వాయుపుత్రో మహా బలః
రామేష్ట : ఫల్గుణ సఖః - పింగాక్షోమిత విక్రమః
ఉదధి క్రమణశ్చైవ - సీతా శోక వినాశకః
లక్ష్మణ ప్రాణ దాతా చ - దశగ్రీవస్య దర్పః ||
ద్వాదశైతాని నామాని -కపింద్రస్య మహాత్మన :
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రా కాలే విశేషత :
తస్య మృత్యు భయం నాస్తి - సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...