హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, November 02, 2012

దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవీ సూక్తమ్

రచన: ఋషి మార్కండేయ
ఓం హం రుద్రేభిర్వసు’భిశ్చరామ్యహమా”దిత్యైరువిశ్వదే”వైః |
హం మిత్రావరు’ణోభా బి’భర్మ్యహమి”ంద్రాగ్నీ శ్వినోభా ||1||

హం సోమ’మానసం” బిభర్మ్యహం త్వష్టా”రముపూణం భగమ్” |
హం ద’ధామి ద్రవి’ణం విష్మ’తే సుప్రావ్యే యే’ ‍3 యజ’మానాయ సున్వతే ||2||

హం రాష్ట్రీ” ంగమ’నీ వసూ”నాం చికితుషీ” ప్రమా ఙ్ఞియా”నామ్ |
తాం మా” దేవా వ్య’దధుః పురుత్రా భూరి’స్థాత్రాం భూ~ర్యా”వేశయంతీ”మ్ ||3||

యా సో అన్న’మత్తి యో విపశ్య’తి యః ప్రాణి’తి య ఈం” శృణోత్యుక్తమ్ |
ంతవోమాంత ఉప’క్షియంతి శ్రుధి శ్రు’తం శ్రద్ధివం తే” వదామి ||4||

మేస్వమిదం వదా’మి జుష్టం” దేవేభి’రుత మాను’షేభిః |
యం కాయే తం త’ముగ్రం కృ’ణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సు’మేధామ్ ||5||

హం రుద్రానురాత’నోమి బ్రహ్మద్విషే శర’వే హం వా ఉ’ |
హం జనా”య మదం” కృణోమ్యహం ద్యావా”పృథివీ ఆవి’వేశ ||6||

హం సు’వే పితర’మస్య మూర్ధన్ మ యోని’ప్స్వంతః స’ముద్రే |
తో వితి’ష్ఠే భునాను విశ్వోతామూం ద్యాం ర్ష్మణోప’ స్పృశామి ||7||

మేవ వాత’ ఇ ప్రవా”మ్యా-రభ’మాణా భువ’నాని విశ్వా” |
రో దివాప నా పృ’థివ్యై-తావ’తీ మహినా సంబ’భూవ ||8||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||
|| ఇతి ఋగ్వేదోక్తం దేవీసూక్తం సమాప్తమ్ ||
||తత్ సత్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...