హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 08, 2012

మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రమ్

మహిషాసురమర్దిని

అయి గిరినందిని, నందిత మేదిని, విశ్వ వినోదిని, నందనుతే
గిరివర వింధ్య శిరోధి నివాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హే! శితికంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||        || 01 ||

సురవర వర్షిణి, దుర్ధర ధర్షిణి, దుర్ముఖ మర్షిణి, హర్షరతే
త్రిభువన పోషిణి, శంకర తోషిణి, కిల్బిష మోషిణి, ఘోషరతే |
దనుజ నిరోషిణి, దితిసుత రోషిణి, దుర్మద శోషిణి, సింధుసుతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 02 ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబ వనప్రియ వాసిని హాసరతే
శిఖరి శిరోమణి తుంగ హిమాలయ శృంగ నిజాలయ మధ్యగతే |
మధు మధురే మధు కైటభ గంజిని కైటభ భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 03 ||

అయి శతఖండ విఖండిత రుండ వితుండిత శుండ గజాధిపతే
రిపుగజ గండ విదారణ చండ పరాక్రమ శుండ మృగాధిపతే |
నిజభుజ దండ నిపాతిత ఖండ విపాతిత ముండ భటాధిపతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 04 ||

అయిరణ దుర్మద శత్రు వధోదిత దుర్ధర నిర్జర శక్తి భృతే
చతుర విచార ధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే |
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవ దూత కృతాంతమతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 05 ||

అయి శరణాగత వైరి వధూవర వీర వరాభయ దాయకరే
త్రిభువన మస్తక శూల విరోధి శిరోధి కృతామల శూలకరే |
దుమిదుమి తామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 06 ||

అయి నిజ హుంకృతి మాత్ర నిరాకృత ధూమ్ర విలోచన ధూమ్ర శతే
సమర విశోషిత శోణిత బీజ సముద్భవ శోణిత బీజలతే |
శివశివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 07 ||

ధనురనుసంగ రణక్షణ సంగ పరిస్ఫుర దంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగ పృషత్క నిషంగ రసద్భట శృంగ హతావటుకే |
కృత చతురంగ బలక్షితి రంగ ఘటద్బహు రంగ రటద్బటుకే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||               || 08 ||

జయ జయ జప్య జయేజయ శబ్ద పరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
భణభణ భింజిమి భింకృత నూపుర శింజిత మోహిత భూత పతే |
నటిత నటార్ధ నటీనట నాయక నాటిత నాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 09 ||

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్ర వృతే |
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 10 ||

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్ల రతే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే |
సిత కృత పుల్లి సముల్ల సితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 11 ||


అవిరళ గండ గలన్మద మేదుర మత్త మతంగజ రాజపతే
త్రిభువన భూషణ భూత కళానిధి రూప పయోనిధి రాజసుతే |
అయి సుదతీ జన లాలస మానస మోహన మన్మథ రాజసుతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||                  || 12 ||

కమల దళామల కోమల కాంతి కలా కలితామల భాల లతే
సకల విలాస కళా నిలయక్రమ కేళి చలత్కల హంస కులే |
అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమి లద్భ కులాలి కులే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 13 ||

కర మురళీ రవ వీజిత కూజిత లజ్జిత కోకిల మంజుమతే
మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజిత శైల నికుంజ గతే |
నిజగుణ భూత మహా శబరీ గణ సద్గుణ సంభృత కేళి తలే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 14 ||

కటి తట పీత దుకూల విచిత్ర మయూఖ తిరస్కృత చంద్ర రుచే
ప్రణత సురాసుర మౌలి మణిస్ఫుర దంశుల సన్నఖ చంద్ర రుచే |
జిత కనకాచల మౌళి పదోర్జిత నిర్భర కుంజర కుంభ కుచే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 15 ||

విజిత సహస్ర కరైక సహస్ర కరైక సహస్ర కరైక నుతే
కృత సుర తారక సంగర తారక సంగర తారక సూను సుతే |
సురథ సమాధి సమాన సమాధి సమాధి సమాధి సుజాత రతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 16 ||

పద కమలం కరుణా నిలయే వరి వస్యతి యోనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలా నిలయే కమలా నిలయః స కథం న భవేత్ |
తవ పదమేవ పరం పదమిత్య నుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 17 ||

కనక లసత్కల సింధు జలైరను సించినుతే గుణ రంగ భువం
భజతి స కిం న శచీ కుచ కుంభ తటీ పరిరంభ సుఖానుభవమ్ |
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 18 ||

తవ విమలేందు కులం వదనేందు మలం సకలం నం కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందు ముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే |
మమ తు మతం శివనామ ధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||             || 19 ||

అయి మయి దీన దయాళు తయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్య ముమే
అయి జగతో జనమీ కృపయాసి యథాసి తథాను మితాసిరతే |
యదు చిత మత్ర భవత్యురరీ కురుతా దురుతా పమపా కురుతే
జయ జయ హే! మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ||              || 20 ||

|| ఇతి ఆది శంకరాచార్య విరచిత శ్రీమహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...