హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 22, 2012

శ్రీ షష్ఠీ దేవి స్తుతి

II ధ్యానం II 
శ్రీమన్మాతరం అంబికాం విధి మనోజాతాం సదాభీష్టదాం
స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం
సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం
షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః పరాం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే II

షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్ఠాం చ సువ్రతాం
సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూం
శ్వేతచంపక వర్ణాభాం రక్తభూషణ భూషితాం
పవిత్రరూపాం పరమాం దేవసేనాం పరాంభజే II


II శ్రీ షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం II 

నమోదేవ్యై మహాదేవ్యై సిద్ధ్యై శాన్త్యై నమో నమః
శుభాయై దేవసేనాయై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 1 II

వరదాయై  పుత్రదాయై ధనదాయై నమో నమః
సుఖదాయై మోక్షదాయై చ షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 2 II

సృష్ట్యై షష్ఠాంశరూపాయై సిద్ధాయై చ నమో నమః
మాయాయై సిద్ధయోగిన్యై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 3 II

సారాయై శరదాయై చ పరాదేవ్యై నమో నమః
బాలాధిష్ఠాతృదేవ్యై చ షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 4 II

కళ్యాణదాయై కళ్యాణ్యై ఫలదాయై చ కర్మణామ్
ప్రత్యక్షాయై చ భక్తానం షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 5 II

పూజ్యాయై స్కందకాంతాయై సర్వేషాం సర్వకర్మసు
దేవరక్షణకారిణ్యై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 6 II

శుద్ధసత్త్వ స్వరూపాయై వందితాయై నృణాం సదా
హింసాక్రోధవర్జితాయై షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 7 II

ధనం దేహి ప్రియం (ప్రియాం) దేహి పుత్రందేహి సురేశ్వరి
ధర్మం దేహి యశోదేహి షష్ఠీదేవ్యై నమో నమః II 8 II

మానందేహి జయందేహి దిషోజహి మహేశ్వరి
భూమిం దేహి ప్రజాందేహి విద్యాందేహి సుపూజితే
కల్యాణం చ జయందేహి విద్యాదేవ్యై నమోనమః II 9 II

II ఫలశృతి II 

ఇతి దేవీం చ సంస్తుత్య లభే పుత్రం ప్రియవ్రతం
యశశ్వినం చ రాజేంద్రం షష్ఠీదేవి ప్రసాదతః II 10 II

షష్ఠీ స్తోత్ర మిదం బ్రహ్మన్ యః శృణోతి వత్సరం
అపుత్రో లభతే పుత్రమ్ వరం సుచిర జీవనం II 11 II

వర్షమేకం చ యాభక్త్యాసంస్తుత్యేదం శృణోతి చ
సర్వపాప వినిర్ముక్తా మహావంధ్యా ప్రసూయతే II 12 II

వీరం పుత్రం చ గుణినం విద్యావన్తం యశస్వినం
సుచిరాయుష్యవన్తం చ సూతే దేవి ప్రసాదతః II 13 II

కాక వంధ్యా చ యానారీ మృతపత్యా చ యా భవేత్
వర్షం శృత్వా లభేత్పుత్రం షష్ఠీ దేవీ ప్రసాదతః II 14 II

రోగయుక్తే చ బాలే చ పితామాతా శృణోతి చేత్
మాసేన ముచ్యతే రోగాన్ షష్ఠీ దేవీ ప్రసాదతః II 15 II

జయదేవి జగన్మాతః జగదానందకారిణి
ప్రసీద మమ కళ్యాణి నమస్తే షష్ఠి దేవతే II 16 II

II శ్రీ షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం సంపూర్ణం II

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...