హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, October 26, 2012

సాంఖ్యాక యంత్రములు - రామ యంత్రం


సాంఖ్యాక యంత్రములు

రామ   యంత్రం

9 16 5 4
7 2 11 14
12 13 8 1
6 3 10 15
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
సెల్ : 9966455872

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...