హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 22, 2012

శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

 సరస్వతీ నమ స్తుభ్యం సర్వదేవీ నమో నమః /
శాంతరూపే శశిదరే సర్వయోగే నమో నమః //
నిత్యానందే నిరాదారే నిష్కళాయే నమో నమః /
విద్యాధరే విశాలక్షీ శుధ్దజ్ఞానే నమో నమః //
శుద్ద స్పటిక రూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః /
శబ్ద బ్రహ్మ చతుర్హస్తే సర్వసిద్దై నమో నమః //
ముక్తాలంకృత సర్వాంగై మూలాదారే నమో నమః //
మూలమంత్ర స్వరూపాయై మూలశక్యై నమో నమః /
మనోన్మని మహాయోగే వాగీశ్వరీ నమో నమః //
వాగ్మ్యైవరద హస్తాయై వరదాయై నమో నమః /
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభ్ర వస్త్రాన్వితా /
యా వీణా వరదండ మండిత కరా యా శ్వేత పద్మాసనా /
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభి ర్దేవ్యై స్సదా పూజితా /
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా //
దోర్భి ర్యుక్తా చతుర్భిః స్పటిక మణి నిభై రక్ష్మాలా స్తదానా /
హస్తే నైకేన పద్మం సిత మపి చ శుకం పుస్తకం చాపరేణ /
భాసా కుందేందు శంఖస్ఫటిక మణి నిభా భాసమానా సమానా /
సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా //
సురాసురైస్సేవిత పాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయ పుస్తకా /
విరించి పత్నీ కమలాసన స్థితా సరస్వతీ నృత్యుతు వాచిమే సదా /
సరస్వతీ సరసిజ కేసర తపస్విని సిత కమలాసినీ ప్రియా /
ఘనస్తనీ కమల విలోల లోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ //
వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః /
గుణదోష వివర్జిన్యై గుణదీప్యై నమో నమః //
సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః /
సంపన్నయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞేతే నమో నమః //
యోగానార్య ఉమాదైవ్యై యోగానందే నమో నమః /
దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః //
అర్ధచంద్ర జటాధారి చంద్ర బింబే నమో నమః /
చంద్రా దిత్య జటాధారి చంద్ర బింబే నమో నమః //
అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః /
అణీమాద్యష్ట సిద్దాయై ఆనందాయై నమో నమః //
జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞాన మూర్తే నమో నమః /
నా శాస్త్ర స్వరూపాయై నా రూపే నమో నమః //
పద్మదా పద్మవంశా చ పద్మ రూపే నమో నమః //
పరమేష్ట్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశిని //
మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః /
బ్రహ్మ విష్ణు శివాయై చ బ్రహ్మణార్యై నమో నమః //
కమలాకర పుష్పా చ కామరూపే నమో నమః /
కపాలి కర్మ దీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః //

ఫలశ్రుతి:

సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షాణ్మాసాత్సిద్ది రుచ్యతే /
చోర వ్యాఘ్ర భయం పఠ్యతాం శృణ్వతా మపి //
ఇట్థం సరస్వతీ స్తోత్ర మగస్త్యముని వాచకం
సర్వసిద్ది కరం నృణాం సర్వపాప ప్రణాశనం //
(ఇతి శ్రీ అగస్త్య మునిప్రోక్త సరస్వతీ స్తోత్రమ్ సమాప్తం)


                              - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...