హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, September 26, 2012

మధురాష్టకం


అధరం మధురం వదనం మధురం
నయనం మధురం హసితం మధురం
హృదయం మధురం గమనం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (1)

వచనం మధురం చరితం మధురం

వసనం మధురం వలితం మధురం
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (2)

వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః

పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (3)

గీతం మధురం పీతం మధురం

భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం
రూపం మధురం తిలకం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (4)

కరణం మధురం తరణం మధురం

హరణం మధురం రమణం మధురం
వమితం మధురం శమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (5)

గుంజా మధురా మాలా మధురా

యమునా మధురా వీచీ మధురా
సలిలం మధురం కమలం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (6)

గోపీ మధురా లీలా మధురా

యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (7)

గోపా మధురా గావో మధురా

యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా
దళితం మధురం ఫలితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం (8)

ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...