హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, September 24, 2012

శ్రీ కృష్ణాష్టకం


వసుదేవసుతం దేవం - కంసచాణూరమర్దనం
దేవకీపరమానన్దం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 1

అతసీపుష్పసంకాశం - హారనూపురశోభితం

రత్నకంకణకేయూరం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 2

కుటిలాలకసంయుక్తం - పూర్ణచంద్రనిభాననం

విలసత్కుండలధరం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 3

మన్దారగంధసంయుక్తం - చారుహాసం చతుర్భుజం

బర్హిపిఞ్ఛావచూడాఙ్గం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 4

ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం - నీలజీమూతసన్నిభం

యాదవానాం శిరోరత్నం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 5

రుక్మిణీకేళిసంయుక్తం - పీతామ్బరసుశోభితం

అవాప్తతులసీగంధం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 6

గోపికానాం కుచద్వన్ద్వ - కుఙ్కుమాంకితవక్షసం

శ్రీ నికేతనం మహేష్వాసం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 7

శ్రీవత్సాఙ్కం మహోరస్కం - వనమాలావిరాజితం

శఙ్ఖచక్రధరం దేవం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 8

కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం - ప్రాత రుత్థాయ యః పఠేత్‌

కోటిజన్మకృతం పాపం - స్మరణేన వినశ్యతి. 9

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టకం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...