హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, September 17, 2012

|| చన్ద్రకవచమ్||

శ్రీగణేశాయ నమః|
అస్య శ్రీచన్ద్రకవచస్తోత్రమన్త్రస్య గౌతమ్ ఋషిః|
అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీచన్ద్రో దేవతా, చన్ద్రప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః|
సమం చతుర్భుజం వన్దే కేయూరముకుటోజ్జ్వలమ్|
వాసుదేవస్య నయనం శఙ్కరస్య చ భూషణమ్|| ౧||
ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్|
శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః|| ౨||
చక్షుషీ చన్ద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః|
ప్రాణం క్షపాకరః పాతు ముఖం కుముదబాన్ధవః|| ౩||
పాతు కణ్ఠం చ మే సోమః స్కన్ధే జైవాతృకస్తథా|
కరౌ సుధాకరః పాతు వక్షః పాతు నిశాకరః|| ౪||
హృదయం పాతు మే చన్ద్రో నాభిం శఙ్కరభూషణః|
మధ్యం పాతు సురశ్రేష్ఠః కటిం పాతు సుధాకరః|| ౫||
ఊరూ తారాపతిః పాతు మృగాఙ్కో జానునీ సదా|
అబ్ధిజః పాతు మే జఙ్ఘే పాతు పాదౌ విధుః సదా|| ౬||
సర్వాణ్యన్యాని చాఙ్గాని పాతు చన్ద్వోऽఖిలం వపుః|
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్|
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్|| ౭||
|| ఇతి శ్రీచన్ద్రకవచం సమ్పూర్ణమ్||linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...