హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, August 05, 2012

శ్రీ శూలినీ దుర్గా యంత్రం


శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం

:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

  ఈ శూలిని దుర్గ యంత్రము ముఖ్యముగా దుఃఖ హరము. ఉపద్రవములు అనారోగ్యములు తొలుగు టకు ఆవశ్యకము. సౌఖ్య ఆరోగ్య విజయములు కలుగును. బూత ప్రేత పిశాచ ఆభిచారిక జ్వరములు దరిజేరలేవు. 

  మూల మంత్రం :- ఓం హ్రీం దుం జ్వల జ్వల శూలినీ దుష్ట గ్రహాన్ హుం పట్ స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...