హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, August 30, 2012

సాంఖ్యాక యంత్రములు-5 పాడి వృద్ధికి


సాంఖ్యాక యంత్రములు

  పాడి వృద్ధికి

22 35 2 7
6 3 32 31
34 29 8 1
4 5 30 33
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
సెల్ : 9966455872

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...