హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, June 15, 2012

ఉమాసహస్రమ్ (ఆంధ్రీకృతం)పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి


ఉమాసహస్రమ్ - ఆంధ్రీకృతం - ప్రభావ్యాఖ్యన సహితం - పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి.

click on the below links to read

preface to the telugu book


c01-q1  (1 to 25)
c01-q2  (26 to 50)
c01-q3  (51 to 75)
c01-q4  (76 to 100)
c02-q1  (101 to 125)
c02-q2  (126 to 150)
c02-q3  (151 to 175)
c02-q4  (176 to 200)
c03-q1  (201 to 225)
c03-q2  (226 to 250)
c03-q3  (251 to 275)
c03-q4  (276 to 300)
c04-q1  (301 to 325)
c04-q2  (326 to 350)
c04-q3  (351 to 375)
c04-q4  (376 to 400)
c05-q1  (401 to 425)
c05-q2  (426 to 450)
c05-q3  (451 to 475)
c05-q4  (476 to 500)
c06-q1  (501 to 525)
c06-q2  (526 to 550)
c06-q3  (551 to 575)
c06-q4  (576 to 600)
c07-q1  (601 to 625)
c07-q2  (626 to 650)
c07-q3  (651 to 675)
c07-q4  (676 to 700)
c08-q1  (701 to 725)
c08-q2  (726 to 750)
c08-q3  (751 to 775)
c08-q4  (776 to 800)
c09-q1  (801 to 825)
c09-q2  (826 to 850)
c09-q3  (851 to 875)
c09-q4  (876 to 900)
c10-q1  (901 to 925)
c10-q2  (926 to 950)
c10-q3  (951 to 975)
c10-q4  (976 to 1000)
linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...