హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, June 18, 2012

5.నారాయణోపనిషత్తు

||నారాయణోపనిషత్తు||
ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఁకామయత ప్రజా: సృజేయేతి !

నారాయణాత్ప్రాణో జాయతే !

మన: సర్వేన్ద్రియాణి చ !

ఖం వాయుర్జ్యోతిరాప: పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ !

నారాయణాద్ బ్రహ్మా జాయతే !

నారాయణాద్ రుద్రో జాయతే !

నారాయణాదిన్ద్రో జాయతే !

నారాయణాత్ప్రజాపతయ: ప్రజాయస్తే !

నారాయణాద్ ద్వాదశాదిత్యా: రుద్రా వసవస్సర్వాణి చ ఛన్దాగంసి !

నారాయణాదేవ సముత్పద్యస్తే !

నారాయణే ప్రవర్తస్తే !

నారాయణే ప్రలీయస్తే !!ఓమ్ ! అథ నిత్యో నారాయణ: !

బ్రహ్మా నారాయణ: !

శివశ్చ నారాయణ: !

శక్రశ్చ నారాయణ: !

ద్యావాపృథివ్యౌ చ నారాయణ: !

కాలశ్చ నారాయణ: !

దిశశ్చ నారాయణ: !

ఊర్థ్వశ్చ నారాయణ: !

అధశ్చ నారాయణ: !

అస్తర్బహిశ్చ నారాయణ: !

నారాయణ ఏవేదగం సర్వమ్ !

యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ !

నిష్కళో నిరఙ్ఞనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాత: శుద్ధో దేవఏకో నారాయణ: !

న ద్వితీయోఁస్తి కశ్చిత్ !

య ఏవం వేద !

స విష్ణురేవ భవతి స విష్ణురేవ భవతి !

ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ !

నమ ఇతి పశ్చాత్ !

నారాయణాయేత్యుపరిష్టాత్ !

ఓమిత్యేకాక్షరమ్ !

నమ ఇతి ద్వే అక్షరే !

నారాయణాయేతి పంచాక్షరాణి !

ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదం !

యో హవై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమధ్యేతి !

అన పబ్రువస్సర్వమాయురేతి !

విన్దతే ప్రాజాపత్యగం రాయస్పోషం గౌపత్యమ్ !

తతోఁమృతత్వమశ్నుతే తతోఁమృతత్వమశ్నత ఇతి !

య ఏవం వేద !!ప్రత్యగానన్దం బ్రహ్మ పురుషం ప్రణవస్వరూపం !

అకార ఉకార మకార ఇతి !

తాసేకధా సమభరత్తదేతదోమితి !

యముక్త్వా ముచ్యతే యోగీ జన్మసంసారబన్ధనాత్ !

ఓం నమో నారాయణాయేతి మన్త్రోపాసక: !

వైకుంఠ భువనలోకం గమిష్యతి !

తదిదం పరం పుణ్డరీకం విజ్ఞానఘనమ్ !

తస్మాత్తదిదావన్మాత్రమ్ !

బ్రహ్మణ్యో దేవకీపుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదనోమ్ !

సర్వభూతస్థమేకం నారాయణమ్ !

కారణరూపమకార పరబ్రహ్మోమ్ !

ఏతదథర్వ శిరోయోఁధీతే !

ప్రాతరధీయానో రాత్రి కృతం పాపం నాశయతి !

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి !

మాధ్యన్దినమాదిత్యాభిముఖోఁధీయాన: పంచపాత కోపపాతకాత్ ప్రముచ్యతే !

సర్వ వేద పారాయణ పుణ్యం లభతే !

నారాయణసాయుజ్యమవాప్నోతి నారాయణసాయుజ్యమవాప్నోతి !

య ఏవం వేద !

ఇత్యుపనిషత్ !

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...